Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Nieuwe hoogspanningslijn 380kV: minister krijgt advies

donderdag 6 juni 2019

Wat is de optimale route voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die ook over het grondgebied van de gemeente Dongen en specifiek het dorp 's Gravenmoer loopt? Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kreeg daarover vandaag advies van 18 samenwerkende overheden, waaronder de gemeente Dongen.

Het advies is opgebouwd uit twee delen. In het algemene deel worden adviezen aan de minister gedeeld over onderwerpen die voor het gehele vervolgproces van belang worden of blijven. Denk hierbij aan aandacht voor de communicatie met betrokkenen, de uitkoopregeling, mastposities en uniformiteit in uitstraling van de masten, landschap, natuur en bos en de gezondheid van inwoners en dieren. 

's Gravenmoer
In het tweede deel worden voor 11 uitwerkingsgebieden lokale adviezen meegegeven. Uitwerkingsgebied 9 betreft 's Gravenmoer. Hier wordt onder andere aandacht gevraagd voor de 'knik'-variant die bij bewoners na een participatietraject is voorgedragen en de voorkeur van de bewoners heeft.

Het integrale advies van de Samenwerkende Overheden leest u hier

Leefbaarheid en draagvlak
Wethouder Bea van Beers: "We hebben van de minister de mogelijkheid gekregen om te kijken hoe de leefbaarheid van 's Gravenmoer verbeterd kan worden. De inbreng van de inwoners van 's Gravenmoer heeft een goede plek gekregen in het advies. We zijn blij dat de 'knik-variant' onder de aandacht komt van de minister. Deze variant op het tracé heeft de voorkeur en kan rekenen op maatschappelijk draagvlak."

Volgende stap
Op 14 juni bezoekt een afvaardiging van de Samenwerkende Overheden, waaronder wethouder Bea van Beers, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een mondelinge toelichting op het advies. Er heeft dan een gesprek plaats met  Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Warmte en Ondergrond bij het ministerie van EZK. De verwachting is dat de minister (na consultatie van de minister van Infrastructuur en Milieu) voor het zomerreces een definitieve tracékeuze maakt. 

Inpassingsplan
Het nieuwe tracé wordt vastgelegd in een (voor-)ontwerp-inpassingsplan dat dit najaar wordt voorgelegd aan de regionale en lokale overheden. Daarna wordt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd en doorloopt het de formele inspraakprocedure. Tijdens dit besluitvormingsproces houdt het ministerie in de regio informatieavonden. Na afloop van de inspraakprocedure kunnen concrete afspraken worden gemaakt met de grondeigenaren.

Meer weten?
Meer informatie over de nieuwe hoogspanningslijn vindt u op www.zuid-west380kv.nl/oost. 

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archief/2019/06/nieuwsitem/nieuwe-hoogspanningslijn-380kv-minister-krijgt-advies-474.html