Logo van Gemeente Dongen

College wil inwoners helpen met steunfonds

dinsdag 04 oktober 2022
College wil inwoners helpen met steunfonds

Het college stelt voor om in de begroting 2023 van de gemeente Dongen een steunfonds op te nemen. Dit wordt gevuld met €500.000 voor extra hulp aan de lokale samenleving. Nog dit jaar wordt €250.000 gestort in een bestemmingsreserve steunfonds. Dit bedrag is de komende maanden inzetbaar en ook in 2023. ,,Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen en voor iedereen zijn het onzekere tijden. We willen snel, flexibel, daadkrachtig en met maatwerk hulp kunnen bieden aan onze inwoners, verenigingen, ondernemers. In deze bijzondere situatie vinden we dat belangrijker dan het verder verbeteren van het financieel huishoudboekje van de gemeente Dongen. De kerngedachte van deze begroting is dan ook: niet sparen, maar helpen’’, aldus burgemeester en wethouders. 

Aanpak en uitvoering

In het coalitieakkoord staat dat er jaarlijks €500.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente. Het college pleit ervoor om daar komend jaar van af te zien. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om mee te denken over de juiste invulling van het steunpakket. Daarnaast heeft ook overleg plaats met de lokale samenleving om scherp zicht te krijgen op een effectieve en goed uitvoerbare aanpak, gericht op doelgroepen, met maatschappelijk draagvlak. Eind dit jaar wil het college het steunpakket voor 2023 klaar hebben, zodat kan worden begonnen met de uitvoering.

Speerpunten 2023

Het college heeft voor 2023 een aantal speerpunten benoemd. ,,We zetten maximaal in op beheersing van de woonlasten. De afvalstoffen- en rioolheffing houden we gelijk aan 2022’’, aldus wethouder financiën René Jansen. Prioriteit hebben ook de thema’s armoede (steunmaatregelen, onderzoek voor nieuw beleid), wonen (versnellen en verruimen woningbouw, flexwoningen, ontwikkeling Noorderbunder en Waspikse weg) en duurzaamheid  (doorontwikkeling van het energieloket, opstellen wijkuitvoeringsplannen transitievisie warmte). 

Extra aandacht in 2023 is er ook voor het meedoen aan sport en bewegen. De bon voor waardering van mantelzorgers wordt structureel verhoogd van €30 naar €100. De gemeentelijke organisatie krijgt meer capaciteit voor inzet op de groeiende taakvelden schuldhulpverlening, jeugdzorg, inburgering en veiligheid. 2023 staat ook in het teken van de ontwikkeling en start bouw van de Integrale Kindcentra (IKC’s) Beljaart, Anspach en ’s Gravenmoer. De plannen voor IKC Biezen worden voorbereid.

Gemeenteraad

Het is aan de gemeenteraad om de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Dongen definitief vast te stellen. Op donderdag 3 en donderdag 10 november aanstaande bespreken de raadsleden het begrotingsvoorstel van het college. Met moties en amendementen kunnen de vijf Dongense politieke partijen voorstellen indienen voor aanpassingen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is open en de vergadering kan ook digitaal worden gevolgd.

Inzage begroting

Voor de volledige tekst en de begroting in één oogopslag (infographic) van de conceptvorm van de begroting kun je hier lezen en bekijken

Delen via e-mail

https://www.dongen.nl/actueel/nieuwsbericht/archief/college-wil-inwoners-helpen-met-steunfonds?tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&tx_news_pi1%5Byear%5D=2022&cHash=dcbfe54de8a89fcdfe57e0ef270269f7