Logo van Gemeente Dongen

Programmabegroting 2023 - 2026

Niet sparen, maar helpen

Het college stelt voor om in de begroting 2023 van de gemeente Dongen een steunfonds op te nemen. Dit wordt gevuld met €500.000 voor extra hulp aan de lokale samenleving. Nog dit jaar wordt €250.000 gestort in een bestemmingsreserve steunfonds. Dit bedrag is de komende maanden inzetbaar en ook in 2023. ,,Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen en voor iedereen zijn het onzekere tijden. We willen snel, flexibel, daadkrachtig en met maatwerk hulp kunnen bieden aan onze inwoners, verenigingen, ondernemers. In deze bijzondere situatie vinden we dat belangrijker dan het verder verbeteren van het financieel huishoudboekje van de gemeente Dongen. De kerngedachte van deze begroting is dan ook: niet sparen, maar helpen’’, aldus burgemeester en wethouders. 

Gemeenteraad

Het college heeft de programmabegroting aan de gemeenteraad aangeboden. Het is aan de gemeenteraad om de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Dongen definitief vast te stellen. Op donderdag 3 en donderdag 10 november aanstaande bespreken de raadsleden het begrotingsvoorstel van het college. Met moties en amendementen kunnen de vijf Dongense politieke partijen voorstellen indienen voor aanpassingen. Op donderdag 3 november start de vergadering om 19.00 uur en op donderdag 10 november start de vergadering om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is open en de vergadering kan ook digitaal worden gevolgd.