Logo van Gemeente Dongen

Bestemmingsplan Eindsestraat 61 in Dongen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 juli 2023 besloten om het bestemmingsplan Eindsestraat 61 in Dongen vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet op de locatie een nieuw te realiseren bedrijfsgebouw van 1.100 m2. Als compensatie hiervoor zijn drie oude agrarische bedrijfsloodsen gesloopt. Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dongen’ en heeft daarin de bestemming 'Agrarisch'. Om de ontwikkeling te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Ter inzage

Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met donderdag 21 september 2023, ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen 

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van vrijdag 11 augustus 2023 tot en met 21 september 2023, beroep worden ingesteld door: 

  • een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; 
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden. 

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie     

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Meijer van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: mandy.meijer@dongen.nl.