Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Hoek Hoge Ham 120 - Geer

Hoek Hoge Ham 120 - Geer

Vaststelling bestemmingsplan Hoek Hoge Ham 120 en Geer
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 september 2019 besloten om het bestemmingsplan Hoek Hoge Ham 120 en Geer vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Aan de Hoge Ham 120 staat een voormalig winkelpand dat recentelijk is gerenoveerd en verbouwd tot woning. Achter dit pand, evenwijdig aan de Geer, ligt een tuin. De initiatiefnemer is voornemens om in de tuin aan de Geer twee nieuwe woningen te realiseren en op de verdieping van het pand aan de Hoge Ham 120 een tweede woning (appartement) toe te voegen. De beoogde ontwikkeling is binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Doel van het bestemmingsplan 'Hoek Hoge Ham 120 en Geer' is om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 4 oktober 2019 tot en met 15 november 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder digitaal raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000055-VG01). 

- Vastgesteld bestemmingsplan
- Ondertekend raadsvoorstel 
- Nota zienswijzen

Rechtsmiddelen
Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 5 oktober 2019 tot en met 15 november 2019, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.