Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Achter de Banken (Hoge Ham 85-89)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 2 juli 2020 besloten om het bestemmingsplan 'Achter de Banken' vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. De Bunte Vastgoed Zuid is voornemens om op de locatie Hoge Ham 85-89 zes appartementen en tien patiowoningen te realiseren. De woningen worden gebouwd tussen en achter de (voormalige) bankgebouwen aan de Hoge Ham. Het gebied grenst aan de locatie Hoge Ham 83 waar recentelijk zes vrijstaande woningen zijn gerealiseerd. Om het plan te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan Centrum nodig. Het bestemmingsplan 'Achter de Banken' voorziet erin om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 10 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000066-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 11 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.