Logo van Gemeente Dongen

Vastgesteld bestemmingsplan Boterweide – Dwarsweg

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 juni jl. het bestemmingsplan Boterweide – Dwarsweg gewijzigd vastgesteld. De raad heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Aanleiding

Aan de Dwarsweg 4 te Dongen is momenteel een woonhuis en het bedrijfspand van J. Asselman Schilderwerken B.V. gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens om de bedrijfsactiviteiten te verplaatsen en het perceelgedeelte met bedrijfsbestemming te herbestemmen voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor deze ontwikkeling wordt een gedeelte van het bestaande bedrijfspand gesloopt. Het gedeelte van het bedrijfspand parallel aan de Dwarsweg blijft behouden, evenals het aangrenzende gemeentelijk depot ten behoeve van het onderhoud van de groenvoorzieningen in de buurt. Ook het woonhuis en de tuin behorend bij het adres Dwarsweg 4 zullen worden behouden. Bestemmingplan Boterweide – Dwarsweg maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 16 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000075-VG01).

Rechtsmiddelen 

Van zaterdag 17 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie 

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.