Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Woningbouw Brabantpark

Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 4 juli 2019 besloten om het bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark gewijzigd vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop en nieuwbouw van 47 woningen in het Brabantpark.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 12 juli 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000057-VG01).

- Vastgesteld bestemmingsplan
- Raadsvoorstel
- Nota zienswijze
- Lijst voorgestelde wijzigingen bestemmingsplan

Rechtsmiddelen
Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van zaterdag 13 juli 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-    een belanghebbende die het oneens is met de wijzigingen die in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.