Logo van Gemeente Dongen

Danielsweg

Burgemeester en wethouders van Dongen geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor een aantal percelen gelegen aan de Daniëlsweg in Dongen.

Aanleiding

De bestaande voorraad bedrijfskavels op het bedrijventerrein Tichelrijt nagenoeg uitgeput. Er is echter nog steeds vraag naar bedrijfskavels. Om te voorzien in deze behoefte is de ontwikkeling van nieuwe bedrijfskavels noodzakelijk. Het plan beoogt in hoofdlijnen een bedrijfsbestemming toe te kennen aan een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 hectare ten oosten van de Danielsweg in Dongen.

Mer-beoordeling

De Wet milieubeheer verplicht ertoe te beoordelen of een milieurapport nodig is omdat het vast te stellen bestemmingsplan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Wij hebben dit beoordeeld en besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan inclusief de mer-beoordeling ligt van 13 november tot en met 24 december 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via en www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0766.BP2021000072-VO01.

Reageren

Tijdens de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt u een schriftelijke reactie geven. De reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen, onder vermelding van 'Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Daniëlsweg.
U kunt uw reactie ook mailen naar info@dongen.nl, onder vermelding van inspraak voorontwerp bestemmingsplan Daniëlsweg.

Vervolgprocedure na inspraak

De inspraakreacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan zal wederom gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij dan de gelegenheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Deze mogelijkheid zal te zijner tijd via de Informatiekrant worden bekend gemaakt. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer E. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl