Logo van Gemeente Dongen

Eindsestraat 95

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde activiteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag betreft het perceel Eindsestraat 95 in Dongen, kadastraal bekend als gemeente Dongen sectie
M, nummer 678 en voorziet in de volgende activiteit:

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (bewoning door derden van een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting)

Ter inzage

Het vastgestelde besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 1 juli 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. De stukken zijn tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0766.OABP20210017-VG01

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit kan vanaf zaterdag 22 mei 2021 tot en met vrijdag 2 juli 2021 beroep worden ingesteld door:

  • degene die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen;
  • een ieder voor zover de zienswijze de wijziging van het besluit betreft.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contract opnemen met de heer E. Sangster via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail emile.sangster@dongen.nl.