Logo van Gemeente Dongen

Groenstraat - Laagstraat

Bestemmingsplan Partiƫle herziening bestemmingsplan Buitengebied, Groenstraat-Laagstraat

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2020 besloten tot gewijzigde vaststelling van de partiƫle herziening Bestemmingsplan Buitengebied, Groenstraat - Laagstraat.
De herziening voorziet in het omzetten van de bestaande bedrijfswoning in een burgerwoning, het slopen van twee stallen en het bouwen van twee nieuwe woningen op de plaats van de stallen met behulp van de ruimte voor ruimte regeling.
De wijziging ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan heeft betrekking op een enkele aanpassing in de planregels en op het toevoegen van een nieuwe bijlage landschappelijke inpassing.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 12 juni tot en met 23 juli 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting gegeven worden door de behandelend medewerker. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad 'bestemmingsplannen' zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0766.BPH201900059-VG01. 

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kunnen belanghebbenden met ingang van vrijdag 12 juni tot en met donderdag 23 juli 2020 beroep instellen.
Een beroepschrift dient te worden bericht aan de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellingen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie     

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Soffers van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: lia.soffers@dongen.nl.