Logo van Gemeente Dongen

Vaststelling bestemmingsplan Hoge Ham 138-142

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 september 2021 besloten om het bestemmingsplan 'Hoge Ham 138-142' vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 

De Bunte Vastgoed Zuid is voornemens het plangebied aan de Hoge Ham 138, 140 en 142 te herontwikkelen ten behoeve van twintig appartementen en een commerciĆ«le plint. De panden van Scapino en het oude postkantoor worden gesloopt en er komen op de begane grond nieuwe commerciĆ«le ruimtes met daarboven appartementen terug. Het pand van het voormalige Kruidengilde Beex wordt niet gesloopt, maar in de nieuwe ontwikkeling opgenomen. Aan de achterzijde van deze drie panden zal aan de Dr. Willem Dreeslaan een nieuw appartementengebouw worden gerealiseerd. Om het plan te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan Centrum nodig. Het bestemmingsplan 'Hoge Ham 138-142' voorziet erin om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 2021 tot en met 19 november 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000073-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 9 oktober 2021 tot en met 19 november 2021, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.