Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Kerkstraat 50

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft het perceel Kerkstraat 50 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Naast de bestaande woning op het perceel Kerkstraat 50 wordt een nieuwbouwwoning gerealiseerd.

Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 20 april 2018 tot en met vrijdag 1 juni 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder in te zien:

of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.OABP20180016-VG01)

Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit, met ingang van vrijdag 20 april 2018 tot en met vrijdag 1 juni 2018, beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningen-rechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.