Logo van Gemeente Dongen

Vaststelling bestemmingsplan Lage Ham 108 en 110

Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat de volgende besluiten ter inzage worden gelegd:

  • vastgesteld bestemmingsplan voor het perceel DGN01 - N – 1032, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2021. De raad heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
  • definitieve besluit hogere waarden, overeenkomstig artikel 83 en 110c van de Wet geluidhinder. Het college heeft dit besluit ongewijzigd genomen in zijn vergadering van 11 mei 2021.

Aanleiding

Het plangebied bevindt zich in het noorden van de kern Dongen en wordt kadastraal aangeduid als 'DGN01 - N – 1032'. De eigenaar van dit perceel is voornemens de bedrijfswoning aan Lage Ham 110 om te zetten in een burgerwoning en op naastgelegen grond een nieuwe vrijstaande woning (Lage Ham 108) te realiseren. De geluidbelasting op de gevel van de nieuwe woning voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Daarom is de ontheffingsprocedure gevolgd om een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en definitieve besluit hogere waarden liggen van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Voor het inzien van deze besluiten en de daarbij behorende stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0766.BP2021000076-VG01

Rechtsmiddelen

Van zaterdag 3 juli 2021 tot en met vrijdag 13 augustus 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen zowel de vaststelling van het bestemmingsplan als het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer E. Sangster van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl.