Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Lage Ham 160

Vaststelling bestemmingsplan Perceelsplitsing Lage Ham 160
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 september 2019 besloten om het bestemmingsplan Perceelsplitsing Lage Ham 160 vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan Lage Ham 160 voorziet in het planologisch mogelijk maken van het realiseren van één nieuwbouwwoning op het perceel.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder digitaal raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000056-VG01).

- Vastgesteld bestemmingsplan
- Ondertekend raadsvoorstel 19 september

Rechtsmiddelen
Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van zaterdag 5 oktober 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019, beroep worden ingesteld door:
-    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.