Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Mgr. Schaepmanlaan 13

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 februari 2019 besloten om het bestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13 vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Voor het Cambreur College wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd in één gebouw aan de achterzijde van het huidige schoolgebouw aan de Mgr. Schaepmanlaan 13 in Dongen. De nieuwbouw biedt mogelijkheden om de eenheid van de school verder te vergroten en tegelijkertijd de kleinschaligheid te versterken. Het huidige gebouw aan de locatie Mgr. Schaepmanlaan 13 blijft gedurende de nieuwbouw gehandhaafd. Na realisatie van de nieuwbouw wordt dit gebouw afgebroken en wordt het dan nieuwe voorterrein heringericht als park, pauzeplek en parkeerruimte.

Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Noord en Oost Dongen en heeft daarin de bestemming Maatschappelijk. Ter plaatse van de nieuwbouw is een bouwvlak opgenomen. Het nieuwe gebouw past binnen dit bouwvlak. Binnen het achterste deel van het bouwvlak geldt een maximale goothoogte van 9 meter en een maximale bouwhoogte van 13 meter. Het nieuwe gebouw wordt uitgevoerd met een plat dak, met een goothoogte hoger dan 9 meter. De nieuwe goothoogte komt tussen de 12 en 13 meter te liggen. Daarmee is de gewenste goothoogte in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze strijdigheid op te heffen is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan Mgr. Schaepmanlaan 13 voorziet in het verhogen van de maximaal toelaatbare goothoogte binnen het achterste deel van het bestaande bouwvlak ten behoeve van de nieuwbouw van het Cambreur College.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 februari 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder digitaal raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000053-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van vrijdag 22 februari 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie                                                                                                                             

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.