Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Parapluplan parkeren Dongen

De gemeente Dongen is voornemens om voor het gehele gemeentelijk grondgebied de parkeernormen met een parapluplan vast te leggen. Het is voor bijna elke ruimtelijke ontwikkeling belangrijk dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. De gemeente Dongen wil dan ook de mogelijkheid hebben om voorwaarden te stellen aan het realiseren van voldoende parkeerplaatsen. In de verschillende ruimtelijke plannen binnen de gemeente is geen eenduidige regeling voor parkeren opgenomen.

Parapluplan Parkeren Dongen
Via het paraplubestemmingsplan wordt gemeentebreed een nieuw artikel opgenomen waarin het beleid met betrekking tot parkeernormen wordt geregeld. Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op het laten doorwerken van de actuele gemeentelijke parkeernormen voor zover deze nog niet zijn opgenomen in vigerende bestemmingsplannen.
Binnen de gemeente Dongen zijn enkele bestemmingsplannen voorzien van een specifieke parkeerregeling. Dit zijn ontwikkelingsplannen die inmiddels al zijn gerealiseerd. De plangebieden van die bestemmingsplannen maken dan ook onderdeel uit van dit parapluplan parkeren. Het is van belang dat alle nieuwe initiatieven op uniforme wijze worden getoetst aan de parkeernormen.

In het Verkeersbeleidsplan uit 2013 zijn uitsluitend parkeernormen opgenomen voor nieuwe woonfuncties. Voor andere functiewijzigingen zijn geen parkeernormen opgenomen. In dit paraplubestemmingsplan zijn parkeernormen opgenomen voor veel voorkomende functies waarbij is aangesloten bij de landelijke publicatie 381 van CROW.
Indien nieuw gemeentelijk parkeerbeleid wordt vastgesteld of een nieuwe CROW publicatie voor parkeren wordt uitgegeven, wordt hieraan getoetst. Door deze dynamische regeling hoeft niet elke keer een nieuw paraplubestemmingsplan te worden vastgesteld bij gewijzigde parkeernormen.

Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 21 februari 2020 tot en met 2 april 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook hieronder digitaal raadpleegbaar of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000062-OW01)

- Ontwerpbesluit
- Parapluplan

Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 2 juli 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.