Logo van Gemeente Dongen

Procureurweg 24

Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Dongen geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat een wijzigingsplan wordt voorbereid voor de locatie Procureurweg 24 in Dongen.

Ontwerp wijzigingsplan Procureurweg 24 te Dongen

Het ontwerp wijzigingsplan Procureurweg 24 te Dongen voorziet in het uitbreiden van een agrarisch bedrijf met een nieuwe melkveestal, het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning en het in gebruik nemen van de bestaande bedrijfswoning als boerderijwinkel en opslagruimte. Het plangebied is gelegen aan de Procureurweg 24 te Dongen, wat is gelegen in het buitengebied van de gemeente Dongen tegen de bebouwde kom van Dongen aan. Aan de noordoostzijde grenst het plangebied aan de straat Procureurweg. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan agrarische gronden; een glastuinbouwbedrijf vormt de begrenzing van de westzijde. Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Buitengebied’. Omdat de nieuwe melkveestal en de nieuwe bedrijfswoning niet binnen het bestaande bouwvlak gerealiseerd kunnen worden is een wijzigingsprocedure noodzakelijk, hetgeen mogelijk is op grond van artikel 3.7.5 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.  

Mer-beoordeling 

De Wet milieubeheer verplicht ertoe te beoordelen of een milieurapport nodig is omdat het vast te stellen wijzigingsplan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Wij hebben dit beoordeeld en besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport niet noodzakelijk is. Er staat geen apart beroep open tegen het besluit dat geen milieueffectrapport nodig is (art. 6:3 Awb). Tegen deze beslissing kan door belanghebbenden worden opgekomen in de huidige procedure tegen het (ontwerp)besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken inclusief de mer-beoordeling vanaf vrijdag 12 februari 2021 t/m donderdag 1 april 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. Het ontwerp wijzigingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BPW202100019-OW01).

Zienswijze

Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 

  • schriftelijk, ter attentie van: het college van burgemeester en wethouders, postbus 10153, 5100 GE in Dongen, onder vermelding van “Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Procureurweg 24 te Dongen".
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen;
  • mondeling, na afspraak met de heer J. Meesters van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: johan.meesters@dongen.nl.

Vervolgprocedure

De eventuele zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve wijzigingsplan. Het college van burgemeester en wethouders beslist naar verwachting eind april 2021 over de vaststelling van het wijzigingsplan.

Informatie     

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J. Meesters van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: johan.meesters@dongen.nl.