Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Rosariopark 4e fase

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 oktober 2019 besloten om het bestemmingsplan Rosariopark, fase 4 vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Het bestemmingsplan Rosariopark, fase 4 voorziet in de bouw van 13 appartementen en 6 grondgebonden woningen op het perceel Geer 32, waar thans garagebedrijf Caron is gevestigd. Het plan betreft de herbestemming van de locatie van Bedrijf naar Wonen en de realisatie van 19 woningen op het terrein. Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Centrum. De realisatie van woningen is binnen de geldende bestemming niet mogelijk. Om het plan te kunnen realiseren, is deze herziening van het bestemmingsplan nodig.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 1 november 2019 tot en met 13 december 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000060-VG01).

Rechtsmiddelen
Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 2 november 2019 tot en met 13 december 2019, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.