Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Rosariopark 4e fase

Ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4
Het ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4 voorziet in de bouw van 13 appartementen en 6 grondgebonden woningen op het perceel Geer 32, waar thans garagebedrijf Caron is gevestigd. Het plan betreft de herbestemming van de locatie van Bedrijf naar Wonen en de realisatie van 19 woningen op het terrein. Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Centrum. De realisatie van woningen is binnen de geldende bestemming niet mogelijk. Om het plan te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. 

Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 12 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000060-OW01).

U kunt de stukken ook hieronder raadplegen of downloaden:
- ontwerpbesluit
- toelichting ontwerpbestemmingsplan
- regels ontwerpbestemmingsplan
- verbeelding ontwerpbestemmingsplan

Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad, onder vermelding van: "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rosariopark, fase 4", op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen: 
-    schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
-    digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
-    mondeling, na afspraak met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.

Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober 2019 over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie     
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.