Logo van Gemeente Dongen

Sint Josephstraat 39-53

Wet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 - 53, gemeente Dongen

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2021 besloten om het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 53 gewijzigd vast te stellen.

Het bestemmingsplan maakt woningbouw op locatie mogelijk. De initiatiefnemer, Hazenberg Bouw B.V., is voornemens het plangebied te herontwikkelen, waarbij het rijksmonument (midden op het terrein) en het beeldbepalende gebouw (achter het fabrikanten woonhuis) behouden blijven in de vorm van woningen. Daarnaast is initiatiefnemer voornemens een aantal grondgebonden woningen te realiseren rondom deze panden.

Door vaststelling van het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 53 wordt deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 12 februari 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000069-VG01).

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 26 maart 2021, beroep worden ingesteld door:

Een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 va de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

Een belanghebbende die het oneens is met de wijzigingen die in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;

Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.