Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Wilhelminastraat 75

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 7 februari 2019 besloten om het bestemmingsplan Wilhelminastraat 75A vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het perceel Wilhelminastraat 75A heeft in de bestaande situatie een bedrijfsbestemming. Op het perceel is bedrijfsbebouwing aanwezig die al geruime tijd leeg staat. De eigenaar wenst de bedrijfsbebouwing te saneren en de bedrijfsbestemming te wijzigen naar wonen om ter plaatse een woning te realiseren. Het plangebied is juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan Zuid en West Dongen en heeft daarin de bestemming Bedrijf. Doel van het bestemmingsplan is om de ontwikkeling van bedrijf naar wonen planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 februari 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens hieronder digitaal te raadplegen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2019000054-VG01).

U kunt de stukken ook hieronder raadplegen of downloaden:

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van vrijdag 22 februari 2019 tot en met vrijdag 5 april 2019, beroep worden ingesteld door:

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl