Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt

De raad heeft op 5 juli 2018 het bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt 1 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit plan voorziet in het scheppen van een planologisch juridisch kader voor het realiseren van een zonnepark op het beoogde bedrijventerrein Tichelrijt III. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie L, nrs. 147 ged., 25, 222 ged., 28 ged., 62, en 69. Op de locatie rust ingevolge de geldende Beheersverordening Tichelrijt de bestemming ‘Agrarisch’. De aanleg van een zonnepark is binnen deze bestemming niet mogelijk. Om het zonnepark te kunnen realiseren, is een bestemmingsplan nodig.

Ter inzage
De wijziging van het ontwerp is verwerkt in het bestemmingsplan. De wijziging ten opzichte van het ontwerp is weergegeven in de toelichting en de regels van het bestemmingsplan, die zijn gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

  • Het plan ligt met ingang van 20 juli t/m 30 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
  • Het bestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt is hier in te zien.
  • Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.
Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw
beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening
Inwerkingtreding bestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer B.W. Lambooij van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl.