Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Dwarsweg 13

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en hebben voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend.

De aanvraag betreft het perceel Dwarsweg 13 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

De bestaande woning wordt gesloopt en buiten de grenzen van het aanwezige bouwblok wordt een vervangende woning gerealiseerd.

Stukken

U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden:

De stukken liggen tevens van vrijdag 3 november 2017 tot en met vrijdag 15 december 2017 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit, met ingang van zaterdag 4 november 2017 tot en met vrijdag 15 december 2017, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Beleid via telefoonnummer  14 0162.