Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Eindsestraat 21

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 lid e Wabo), Eindsestraat 21, Dongen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 2.17 Wabo voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft het bouwen van een roundhouse op het perceel Eindsestraat 21 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit, met ingang van vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018, beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met  een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland- West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Stukken ter inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018 tijdens de openingstijden ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis.De stukken zijn tevens hieronder in te zien: