Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Eindsestraat, zonnepark

Burgemeester en wethouders van gemeente Dongen maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van een zonnepark op de locatie plaatselijk bekend Eindsestraat ongenummerd te Dongen, kadastraal bekend gemeente Dongen perceel sectie M nummers 32, 35, 37, 40 en 41.

De onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning voorziet in de oprichting van een zonnepark en overige voorzieningen ten behoeve daarvan.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van  P.M. besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

De aanvraag om omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft het gebruik van de gronden voor een zonnepark.

  • Het inrichten van een zone rondom het zonnepark ten behoeve van de landschappelijke inpassing.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerp-besluit omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp van de Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Dongen en de overige stukken liggen met ingang van vrijdag 23 maart 2018 gedurende zes weken (tot en met donderdag 3 mei 2018) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen, gedurende openingstijden.

Tevens zijn de genoemde stukken hier digitaal te raadplegen.  

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient u een afspraak te maken. U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de heer B.W. Lambooij, beleidsadviseur van het team Beleid, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl.