Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Vaartweg 104

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag betreft het perceel Vaartweg 104 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw achter de bestaande school. Het nieuwe schoolgebouw wordt binnen de bestemming Maatschappelijk maar buiten de grenzen van het aanwezige bouwblok gerealiseerd. Na realisatie van de school wordt de bestaande school gesloopt.

Herbegrenzing bestaand stedelijk gebied Verordening ruimte 2014

In het kader van dit bestemmingsplan doet het college tevens een verzoek aan de provincie Noord-Brabant om de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening 2014 aan te passen. Het doel van dit verzoek is om het bouwvlak van de nieuwbouw in het bestaand stedelijk gebied te laten vallen.

Stukken

U kunt de bijbehorende stukken hieronder downloaden:

De stukken liggen tevens van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal van het gemeentehuis.

Zienswijze indienen

Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:

  • Per e-mail aan info@dongen.nl onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbesluit Vaartweg 104 (zaaknummer 00028984)'
  • Schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Vaartweg 104 (zaaknummer 00028984)".
  • Mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningen en Handhaving (tel: 14 0162).