Logo van Gemeente Dongen

Subsidie voor controle coronatoegangsbewijzen

Ondernemers en niet-commerciële organisaties die in de gemeente Dongen kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het college van burgemeester en wethouders van Dongen heeft een van het Rijk ontvangen bedrag daarvoor beschikbaar gesteld.

De voorwaarden staan in de Subsidieregeling Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022. Een korte toelichting:

 

Kosten

De volgende kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen komen voor subsidie in aanmerking:
a.    verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
b.    in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;
c.    verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;
d.    in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
e.    materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
f.    verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

 

Aanvraag en besluit

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 25 juni 2022 tot en met 7 augustus 2022. 

Bij de aanvraag moet een ingevulde rekentool worden ingediend en bewijsmiddelen van de gemaakte kosten. De bewijsmiddelen zijn:
•    loonstroken, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten als hierboven bedoeld onder a en c;
•    bewijzen van vrijwilligersbijdragen, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten als hierboven bedoeld onder b;
•    facturen, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten als hierboven bedoeld onder d en e.

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 10 weken nadat een volledige aanvraag is ingediend.
 

Subsidieplafond en verdeling van het beschikbare bedrag

Het subsidieplafond bedraagt € 100.756. De subsidie wordt naar rato van de in aanmerking komende kosten verdeeld over alle aanvragers. Daarbij gelden als voorwaarden dat de aanvraag volledig is en dat er niet meer wordt verstrekt dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als het totaal van de te verlenen subsidies boven het subsidieplafond uitkomt, zal subsidie naar rato van het beschikbare budget worden verleend.


Contact

Wilt u de rekentool ontvangen of heeft u vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met medewerkers van team Control en Advies via info@dongen.nl en via telefoonnummer 14 0162.