Logo van Gemeente Dongen

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dongen in het bestuur van de gemeente. Ze bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar taken binnen deze lijnen uitvoert. 

Bekijk live-uitzending raadsvergadering

De raadsvergaderingen worden live uitgezonden. Klik op de button 'Bekijk live-uitzending' om de raadsvergadering online te volgen. Bekijk de agenda van de raad voor de data en tijden van alle raadsvergaderingen. 

Samenstelling

De gemeenteraad van Dongen telt 21 leden namens 5 politieke partijen:

  • Volkspartij Dongen - 7 zetels
  • CDA - 6 zetels
  • D66 - 4 zetels
  • Dongense VVD - 2 zetels
  • Ouderenpartij voor Dongen - 2 zetels

De nieuwe gemeenteraad is op 30 maart 2022 geïnstalleerd. Bekijk de samenstelling.

Contact gemeenteraad

Heeft u een boodschap of een vraag voor de gemeenteraad, de griffie of alleen de fractievoorzitters? Neem dan contact met ons op via de button 'Contactformulier' op deze pagina.

Taken en bevoegdheden

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking in het gemeentebestuur en stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc. kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad ermee ingestemd heeft. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert tevens het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad worden om de 4 jaar door de Dongense bevolking gekozen.

Raadsvergaderingen en -stukken

De gemeenteraad vergadert afwisselend opiniërend en besluitvormend. Tijdens de vergaderingen behandelt de gemeenteraad voorstellen van inwoners, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. De raadsvergaderingen zijn openbaar en hebben plaats in de raadszaal op het gemeentehuis (Hoge Ham 62, Dongen).

Via de button 'Ga naar raadsinformatiesysteem' op deze pagina kunt u alle stukken van de raadsvergadering bekijken. Hier vindt u tevens de geluidsopnames van de raadsvergaderingen, raadsinformatiebrieven, besluitenlijsten en aangenomen moties en amendementen. 

Agenda

De agenda voor de raadsvergaderingen wordt opgesteld door het presidium (de fractievoorzitters). In de opiniërende raadsvergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Over raadsvoorstellen die in de opiniërende raadsvergadering besproken worden, wordt in de besluitvormende raadsvergadering een definitief besluit genomen.

Spreekrecht

Wanneer u in wilt spreken over een onderwerp dat behandeld wordt tijdens een vergadering, kan dit door gebruik te maken van het spreekrecht. Dit geldt echter niet voor agendapunten die gaan over het maken van keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 14.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier.
De totale spreektijd is 30 minuten. Hiervan mag elke aangemelde spreker maximaal 5 minuten gebruiken. Wanneer er meer dan 6 insprekers zijn, wordt de tijd gelijk verdeeld over alle insprekers.

Vragenhalfuur

Voordat de besluitvormende raadsvergadering begint, heeft tussen 20.00 uur en 20.30 uur het vragenhalfuur plaats. Tijdens het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen die vooraf zijn ingediend.

Sociale Media

U kunt de ontwikkelingen rondom de gemeenteraad tevens volgen via de Facebook-pagina Gemeenteraad Dongen of op Instagram Gemeenteraad Dongen

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente. Lees meer over de rekenkamercommissie.