Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Inkomen en wijzigingen doorgeven

De hoogte van uw bijstandsuitkering is onder meer afhankelijk van uw inkomsten. Als u een uitkering krijgt is het belangrijk dat u al uw inkomsten aan ons doorgeeft. Uw consulent laat u weten welke inkomsten wel of niet in mindering gebracht worden. Ook andere wijzigingen dient u aan ons door te geven. Inkomsten en wijzigingen kunt u via de online wijzigingsformulieren op deze pagina doorgeven. Meer informatie leest u hieronder.

Heeft u moeite met het invullen van online formulieren of bij het gebruik van websites van de overheid. Kijk dan hier waar u hulp kunt krijgen. 

Wijzigingen persoonlijke situatie doorgeven

Heeft u een uitkering, dan is het belangrijk dat u veranderingen in uw persoonlijke situatie zo snel mogelijk aan de gemeente Dongen doorgeeft. Wij bekijken dan of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. 

Doorgeven vertrek naar of terugkeer uit buitenland
Ontvangt u een uitkering en gaat u op vakantie of moet u om een andere reden in het buitenland zijn? Dan dient u dit door te geven. Ook terugkeer vanuit het buitenland moet u doorgeven. 

Online formulier: Doorgeven vertrek naar of terugkeer uit buitenland

Voor vertrek naar het buitenland gelden onderstaande voorwaarden. Als u zich niet aan de voorwaarden houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U kunt dan van de gemeente een bericht ontvangen dat uw uitkering wordt stopgezet, verlaagd en/of dat u een boete krijgt.

 • Vul het meldingsformulier uiterlijk 2 weken voor uw vertrek in.
 • U mag maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland zijn.
 • U mag maximaal 4 weken aaneengesloten in het buitenland zijn.
 • Meld u direct (eerst volgende dag) na terugkomst via dit meldingsformulier.
 • Bewaar stukken die bewijzen dat u in het buitenland bent geweest (bijvoorbeeld vliegtickets) 3 maanden.
 • De gemeente kan controleren of de duur van uw verblijf in het buitenland overeenkomt met de periode die u vooraf heeft gemeld. Ook wordt gecontroleerd of het verblijf in het buitenland binnen de maximaal toegestane periode blijft. Het is ook mogelijk dat er een controle is over een periode dat u géén melding heeft gedaan.

Melden wijziging (vrijwilligers)werk
Een wijziging in de situatie rondom uw (vrijwilligers)werk? Gebruik onderstaand formulier om dit aan ons door te geven. Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. 

Online formulier: Doorgeven wijziging (vrijwilligers)werk

Melden overige wijzigingen
Overige wijzigingen kunt u doorgeven via onderstaand formulier. Geef de verandering(en) altijd binnen vijf werkdagen door. Later doorgeven betekent dat u misschien een bedrag moet terugbetalen als blijkt dat u die maand teveel uitkering heeft gehad. Voorbeelden van overige wijzigingen:

 • Er komt iemand bij u in huis wonen of er gaat iemand weg;
 • U wilt uw uitkering laten stoppen;
 • U koopt of verkoopt een auto;
 • U gaat verhuizen (geef dit ook door aan Burgerzaken);
 • Uw e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt. 

Online formulier: Doorgeven overige wijzigingen

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dongen via het telefoonnummer 14 0162.

Inkomsten doorgeven

Doorgeven vaste en wisselende inkomsten
Het doorgeven van vaste en wisselende inkomsten doet u via onderstaand online formulier. Welke inkomsten u aan ons door moet geven en meer informatie leest u hieronder. 

Online formulier: Doorgeven wijziging vaste en wisselende inkomsten

Wijziging vaste inkomsten
Als u bij de start van uw bijstandsuitkering al inkomsten heeft, dan geeft u dit aan op het aanvraagformulier. Gaat u tijdens de bijstandsuitkering inkomsten ontvangen, dan geeft u dit door via het inkomstenformulier. Indien het een vast inkomen is, iedere maand hetzelfde bedrag, dan hoeft u maar eenmaal de inkomsten door te geven. Let op: wordt dit vaste inkomen opnieuw meer of minder, geef dit dan opnieuw aan ons door met het inkomstenformulier.

Wijziging wisselende inkomsten
Zijn het wisselende inkomsten van u of uw partner (iedere maand een ander bedrag)? Vul dan iedere maand het inkomstenformulier in. Enkele voorbeelden van wisselende inkomsten zijn:

 • Wisselende inkomsten uit een betaalde baan;
 • Een uitkering van het UWV die maandelijks wisselt qua hoogte;
 • Een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • Een (maandelijkse) belastingteruggave van Belastingdienst;
 • Inkomsten uit alimentatie voor uzelf of uw kind;
 • Inkomsten uit pensioen of afkoop;
 • Een studerend kind dat thuis woont gaat meer verdienen met een bijbaantje.

Zorg ervoor dat u het inkomstenformulier met de bijlage(n) (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties) op tijd inlevert. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. U schendt daarmee de inlichtingenplicht. Wij kunnen u een maatregel opleggen of zelfs een boete. Inleverdata vindt u hieronder.

Inleverdata inkomstenformulier
De maand waarin u de inkomsten doorgeeft is ook de maand waar over u de inkomsten doorgeven. In januari levert u dus de inkomsten aan over de maand januari en in februari over de maand februari etc.

Donderdag 23 januari
Donderdag 20 februari
Dinsdag 24 maart
Woensdag 22 april
Donderdag 21 mei
Maandag 22 juni
Donderdag 23 juli
Vrijdag 21 augustus
Woensdag 23 september
Donderdag 22 oktober
Vrijdag 20 november
Woensdag 23 december

Nog geen salarisstrook ontvangen?

Het komt regelmatig voor dat u op de datum, dat u het inkomstenformulier moet inleveren, uw salarisstrook nog niet hebt ontvangen. Vul dan toch het online formulier in en maak een redelijke inschatting van de inkomsten voor die hele maand. Geef bijvoorbeeld het aantal gewerkte uren door en uw uurtarief. Deze geschatte inkomsten worden dan op uw uitkering in mindering gebracht. 

Lever de loonstrook in zodra u die ontvangt door deze te mailen naar info@dongen.nl. Het verschil tussen de geschatte inkomsten en het werkelijke bedrag kan de maand erop worden verrekend of al eerder aan u worden nabetaald.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dongen via het telefoonnummer 14 0162.

Wat is inkomen / wat is geen inkomen?

Een inkomen is alles wat u en/of uw partner zelf maandelijks ontvangt, anders dan een bijstandsuitkering. Enkele voorbeelden zijn;

 • Inkomsten uit arbeid (zoals salaris of stagevergoeding);
 • Inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van één of meer kostgangers;
 • Een uitkering en/of toeslag van UWV;
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • Alimentatie voor uzelf of uw kinderen;
 • Pensioen maandelijks of een eenmalige afkoop;
 • Maandelijkse betaling van bv. de zorgverzekering door anderen;
 • Inkomen niet-rechthebbende partner;
 • Vrijwilligersvergoeding;
 • Eindejaarsuitkeringen en gratificaties.

Inkomen uit arbeid (zoals salaris)

Al het eigen inkomen wordt maandelijks in mindering gebracht op de uitkering. Dit kunt u ook terugzien op de uitkeringsspecificatie.

Inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van één of meer kostgangers

Inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer kostgangers die betrekking hebben op een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan, dienen te worden gekort op de bijstand als inkomen. De wijze waarop dit gebeurt ligt vast in het gemeentelijk beleid. Juridisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden.

Alimentatie voor uzelf of uw kinderen

Alimentatie die de u ontvangt voor uzelf en/of uw ten laste komende kinderen wordt aangemerkt als inkomen. Dit geldt ook voor een alimentatieafkoopsom. Alimentatie die u ontvangt voor kinderen van 18 jaar of ouder, geldt niet als inkomen voor u.

Heffingskortingen van de Belastingdienst

Ook teruggaven van belastingen en premies worden als inkomen aangemerkt. Een aantal heffingskortingen wordt niet als inkomsten beschouwd. Hierover leest u verder bij het kopje "Wat is geen inkomen?".

Pensioen maandelijks of een eenmalige afkoop

Pensioenen worden in beginsel als inkomsten aangemerkt. Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een klein deel van een particuliere oudedagsvoorziening echter vrijgelaten. Het komt in de praktijk voor dat relatief kleine pensioenen in één keer worden afgekocht. Bij de inkomenstoets geldt hiervoor op basis van de jurisprudentie een speciale regeling.

Maandelijkse betaling van bijvoorbeeld de zorgverzekering door anderen

Mocht iemand anders maandelijks een bedrag voor u betalen voor bijvoorbeeld de zorgverzekering dan wordt dit ook gezien als inkomsten. Iedere Nederlander is namelijk verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en dit wordt dan ook gezien als levensonderhoud. Indien iemand anders uw zorgverzekering betaalt, betekent dit dat u minder kosten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Het bedrag van de maandelijkse zorgverzekering wordt daarom maandelijks op uw uitkering in mindering gebracht. Dit geldt ook voor andere betalingen die door anderen worden gedaan in de kosten van uw levensonderhoud.

Inkomen niet-rechthebbende partner

Indien een van de gehuwden geen recht heeft op algemene bijstand is de norm voor de rechthebbende echtgenoot gelijk aan de norm die voor hem als alleenstaande (ouder) zou gelden. Met de inkomsten van de niet-rechthebbende partner moet onder omstandigheden toch rekening gehouden worden. De Participatiewet kent hiervoor speciale regels. Hoofdregel is dat het inkomen van een niet-rechthebbende partner in aanmerking wordt genomen voor zover het inkomen van beide partners tezamen meer bedraagt dan de bijstandsnorm voor gehuwden.

Vrijwilligersvergoeding

Indien u vrijwilligerswerk verricht en u hier een vergoeding voor ontvangt, dient u deze op te geven middels een wijzigings- en inkomstenformulier. De vergoeding kan worden vrijgelaten, het ligt aan de hoogte van de vergoeding en de bestemming van de vergoeding (is de vergoeding bedoeld voor onkosten zoals reiskosten of is deze bedoeld als 'extraatje'). De gemeente Dongen beoordeelt of de vergoeding wel of niet wordt vrijgelaten. Het is daarom van belang de vergoeding tijdig door te geven.

Eindejaarsuitkeringen en gratificaties

Eindejaarsuitkering en gratificaties worden gezien als inkomsten. Het betreft inkomsten uit of in verband met arbeid. Deze inkomsten dient u dus tijdig door te geven aan de gemeente Dongen. De inkomsten zullen in mindering worden gebracht op uw uitkering.

Let op: voor de IOAW gelden dezelfde regels, echter omdat een IOAW uitkering een bruto-uitkering betreft, worden de inkomsten ook bruto in mindering gebracht op de uitkering.

Wat is geen inkomen?

Sommige inkomsten worden op grond van de wet vrijgelaten bij de bepaling van het recht op een bijstandsuitkering. Hier volgen enkele voorbeelden;

 • Huur- en zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgeboden budget;
 • Kinderbijslag;

Dit is slechts een opsomming en bevat niet alle vrijlatingen.