Logo van Gemeente Dongen

Grondwater onttrekken en lozen

In het centrum rond de Hoge Ham en het Looiershof en in de omgeving van de Prinses Margrietstraat is sprake van enkele historische grootschalige gevallen van grondwaterverontreiniging. Deze leveren geen risico’s op voor de mensen in het gebied of het milieu. We moeten hier bij activiteiten in het grondwater wel rekening mee houden. Wilt u in dit gebied grondwater onttrekken en/of lozen? Lees dan verder.

Melden van activiteiten in grondwater

Bent u van plan om binnen het beheergebied handelingen uit te voeren waarbij het grondwater wordt verplaatst of beïnvloed (bv. tijdelijk bemalen, het onttrekken van grondwater, saneren)? Dan moet u daarvan een melding doen bij de gemeente. De melding wordt doorgestuurd aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) en indien nodig aan het Waterschap de Brabantse Delta.

Welke activiteiten moet u melden?

De volgende activiteiten moet u melden:

 1. Particuliere grondwateronttrekkingen: dit betreft bewoners die van plan zijn om een grondwaterput te plaatsen voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin. In een deel van het beheergebied is dit verboden en in een ander deel is het toegestaan. De grondwaterput mag nooit dieper dan 30 meter minus maaiveld worden geplaatst en de pompcapaciteit mag niet meer dan 10 m3/uur bedragen.
 2. Tijdelijke grondwaterbemalingen: dit betreft tijdelijke grondwateronttrekkingen ten behoeve van nieuwbouw, infrastructurele werken of bodemsanering. Tijdelijke bemalingen zijn op grond van het onttrekkingsdebiet en de duur in verschillende categorieën gesplitst.
 3. Aanleg van een infiltratieriolering of –voorziening: dit betreft rioleringen of voorzieningen waarmee hemelwater in de bodem wordt geïnfiltreerd. Als hierbij een grondwaterbemaling wordt toegepast, dient voor de optie ‘tijdelijke grondwaterbemaling’ te worden gekozen.
 4. (Semi)permanente grondwateronttrekkingen van minder dan 10 m3/uur.
 5. Industriële grondwateronttrekkingen en overige (semi)permanente onttrekkingen van meer dan 10 m3/uur.
 6. Aanleg van bodemenergiesystemen (WKO): zowel de aanleg van open als gesloten bodemwarmtewisselaars moet worden gemeld. In het beheergebied is het verboden om de systemen dieper dan 30 meter minus maaiveld te plaatsen.

Indien u een bodemenergiesysteem wil aanleggen in dit gebied (niet dieper dan 30 meter beneden maaiveld) dient u een melding op grond van het Besluit bodemenergiesystemen in te dienen. Deze melding kunt u doen via de website Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM)

Voor welk gebied geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht is van toepassing op het beheergebied. Dit omvat het centrum en het gebied tussen het centrum en het Wilhelminakanaal. De exacte begrenzing treft u aan op deze kaart (pdf).

Waar moet ik melden?

Melden doet u via het ondersteunende digitale programma grondwaterbeheer. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw melding met informatie over de afhandeling.

Lozen van grondwater

Als er water wordt onttrokken zal er ook water geloosd moeten worden. Indien dit gaat plaatsvinden op de riolering dient u toestemming te vragen aan de gemeente.

Indien er, naast de grondwateronttrekking, ook een lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt dient u een melding bij het waterschap Brabantse Delta te doen. Dit kan via de website van Brabantse Delta.

Wanneer moet ik melden?

De gemeente en de bevoegde gezagen hebben tijd nodig om de melding te beoordelen. U dient uw melding dus op tijd in te dienen. Hiervoor gelden de volgende termijnen:

 • Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de aanleg: particuliere grondwateronttrekkingen, (semi) permanente onttrekkingen < 10 m3/uur, tijdelijke bemalingen met een totaal debiet < 10.000 m3, aanleg van een infiltratieriolering of –voorziening.
 • Minimaal 4 weken voorafgaand aan de aanleg: tijdelijke bemalingen < 50.000 m3/maand en/of korter dan 6 maanden.
 • Minimaal 8 weken voorafgaand aan de aanleg: bodemenergiesystemen met gesloten bodemwarmtewisselaars.
 • Minimaal 26 weken voorafgaand aan de aanleg:  tijdelijke bemalingen > 50.000 m3/maand en/of langer dan 6 maanden, bodemenergiesystemen met open bodemwarmtewisselaars, industriële grondwateronttrekkingen en overige (semi)permanente onttrekkingen van meer van 10 m3/uur.

Kosten

Het gebiedsbeheer kost de gemeente geld, bijvoorbeeld voor het opstellen van het gebiedsbeheerplan en het periodiek controleren van het grondwater. Met name de partijen die ruimtelijke of infrastructurele projecten uitvoeren plukken de vruchten van het gebiedsgerichte beleid. Zo zijn procedures een stuk eenvoudiger geworden en hoeven er geen lokale beheersmaatregelen te worden getroffen. Voor sommige van de activiteiten in het grondwater wordt dan ook een bijdrage gevraagd die u dient te betalen aan de gemeente (bijdrageregeling).

Na de melding ziet u hoe hoog deze bijdrage is. De gemeente gebruikt dit geld om het grondwaterbeheer te bekostigen. U dient de bijdrage te betalen nadat uw melding akkoord is bevonden. U krijgt dan een factuur toegestuurd met daarop de betalingsgegevens.

Gebiedsbeheerplan

De gemeente heeft in een gebiedsbeheerplan een gebiedsgerichte aanpak voor de grondwaterverontreinigingen uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de bodemopbouw, omvang van de grondwaterverontreinigingen, ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen, kwetsbare gebieden, lokale grondwateronttrekkingen en maatschappelijke opgaven. Het gebiedsbeheerplan heeft betrekking op het een gebied grofweg tussen het Wilhelminakanaal en de Beljaart. De exacte afbakening van het beheergebied is in het gebiedsplan opgenomen.

In het gebiedsbeheerplan is een visie op het gebiedsbeheer beschreven en zijn de voorwaarden en beheermaatregelen nader uitgewerkt. De beheermaatregelen voorkomen enerzijds dat de grondwaterverontreinigingen een belemmering vormen voor toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen en waarborgen anderzijds de veiligheid van de mensen en het milieu. Concreet betreft het:

 • Een werkwijze voor het uitvoeren van tijdelijke grondwaterbemaling;
 • Een werkwijze voor het doorspoelen van brandweerputten;
 • Maatregelen én een verbod op het onttrekken van grondwater door particulieren;
 • Een werkwijze voor het infiltreren van grondwater;
 • Maatregelen én een verbod voor bodemenergiesystemen.

In het plan is duidelijk omschreven dat er geen risico's voor de volksgezondheid en geen verspreiding van verontreinigd grondwater buiten het beheergebied mag optreden. Dit wordt door monitoring met behulp van peilbuizen in de gaten gehouden.

Meer informatie

Indien u vragen heeft over het gebiedsgrondwaterbeheer of over het gebiedsplan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving via wko@dongen.nl of via het telefoonnummer 14 0162.