Logo van Gemeente Dongen

Monumenten- en Welstandscommissie

De Monumenten- en Welstandscommissie toetst een bouwplan aan de Welstandsnota of de beeldkwaliteitsplannen. Ook veranderingen aan monumenten moeten langs deze commissie. Daarna brengt zij een advies uit aan de gemeente voor de omgevingsvergunning.

Vergaderingen voltallige commissie

De Monumenten- en Welstandscommissie van de gemeente Dongen vergadert elke maandag in de oneven weken in het gemeentehuis van Dongen, Hoge Ham 62 in Dongen. Deze vergadering begint om 13.30 uur. De commissie beoordeelt dan de ontwerpen van bouwplannen. U kunt deze vergadering bijwonen. Bouwplannen die u voor maandag 12.30 uur in de even week aan de balie van het team Vergunningen en Handhaving afgeeft, worden indien mogelijk in de eerstvolgende vergadering behandeld. Voor meer informatie belt u naar 14 0162.

Welstandsnota

In de Welstandsnota vindt u de regels voor het uiterlijk van bijvoorbeeld een nieuw gebouw, een aanbouw, een verbouwing of een nieuw hekwerk. Deze nota gebruikt de Monumenten- en Welstandscommissie bij de beoordeling van uw bouwplannen.

De gemeente Dongen is verdeeld in 4 gebieden met elk hun eigen welstandsvoorschriften.

  1. historische lintbebouwing;
  2. woongebieden;
  3. dorps wonen;
  4. bedrijventerreinen.

Daarnaast zijn er nog criteria voor het buitengebied.

Opbouw welstandsnota

De welstandsnota bestaat uit 2 delen:

Deel A: algemene bepalingen welstandsnota Dongen (pdf, 427 kB).

In dit deel vindt u algemene informatie over het welstandsbeleid, de procedures van welstandsadvisering en welstandsaspecten. Met name hoofdstuk 4 is interessant voor als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wilt aanvragen.

Deel B: algemene gebiedsgerichte en objectcriteria welstandsnota Dongen(pdf, 6,4 MB).

Dit deel geeft een toelichting op de welstandstoetsing. Ook treft u een beschrijving van de algemene welstandscriteria en de gebiedsgerichte criteria aan.

Deel B is onderverdeeld in 4 delen:

  • Deel I beschrijft de criteria voor de kern Dongen;

  • Deel II beschrijft de criteria voor de kern ’s Gravenmoer;

  • Deel III beschrijft de criteria voor de kern Vaart;

  • Deel IV beschrijft de karakteristieken van het Buitengebied.

Meer informatie

Met vragen over de welstandsnota kunt u terecht bij team Vergunningen en Handhaving, e-mail: info@dongen.nl, telefoon: 14 0162.