Logo van Gemeente Dongen

Commissie omgevingskwaliteit

De gemeente wil de kwaliteit van bestaande en nieuwe bouwwerken zo goed mogelijk bewaken. Daarom is er een commissie die toeziet op het behouden van deze kwaliteit. Dit is de commissie omgevingskwaliteit. De commissie omgevingskwaliteit, is een onafhankelijke adviescommissie en is door de gemeenteraad benoemd. De commissie adviseert de burgemeester en wethouders over welstand, monumenten, Erfgoed en stedenbouwkundige vraagstukken. Deze commissie vervangt per 1 januari 2024 de welstands- en monumentencommissie.

Vergaderingen commissie

De commissie omgevingskwaliteit van de gemeente Dongen vergadert elke maandag in de even weken. Bij een feestdag op maandag wordt de vergadering overgeslagen. De vergadering begint om 14.00 uur tot 15.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Dongen. U kunt deze vergadering bijwonen, tenzij anders aangegeven. Wilt u bij de behandeling van een plan aanwezig zijn? Neem dan contact op met de secretaris van de commissie via telefoonnummer 14 0162. 

Welstandsnota

In de Welstandsnota vindt u de regels voor het uiterlijk van bijvoorbeeld een nieuw gebouw, een aanbouw, een verbouwing of een nieuw hekwerk. De commissie gebruikt deze nota bij de beoordeling van uw bouwplannen. De gemeente Dongen is verdeeld in 3 gebieden met elk hun eigen welstandsvoorschriften: de bedrijventerreinen, het centrumgebied en (oude) bebouwingslinten en het buitengebied en overige bestaande woonwijken.

Daarnaast zijn er in de nota vijf typen bouwwerken opgenomen waarvoor geen welstandstoets plaats vindt, mits voldaan wordt aan een aantal beschreven criteria. Het gaat om:

  • Dakkapel voorzijde / zijkant
  • Erker aan woning
  • Aanbouw achterzijde woning
  • Vrijstaand bijgebouw
  • Erfafscheidingen

Opbouw welstandsnota

De welstandsnota bestaat uit twee delen: deel A en B. In deel A vindt u algemene informatie over het welstandsbeleid, de procedures van welstandsadvisering en welstandsaspecten. Met name hoofdstuk 4 is interessant voor als u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wilt aanvragen. Deel B geeft een toelichting op de welstandstoetsing. Ook treft u een beschrijving van de algemene welstandscriteria en de gebiedsgerichte criteria aan. Deel B is daarnaast onderverdeeld in vier delen:

  • Deel I beschrijft de criteria voor de kern Dongen
  • Deel II beschrijft de criteria voor de kern ’s Gravenmoer
  • Deel III beschrijft de criteria voor de kern Vaart
  • Deel IV beschrijft de karakteristieken van het Buitengebied.

Meer informatie

Met vragen over de welstandsnota kunt u terecht bij team Vergunningen en Handhaving, e-mail: info@dongen.nl, telefoon: 14 0162.