Logo van Gemeente Dongen

Woning verhuren aan arbeidsmigranten

Als verhuurder moet u aan regels voldoen als u een woning gaat verhuren. De regels worden hieronder toegelicht. 

Verhuur aan één huishouden: geen vergunning nodig

Volgens onze bestemmingsplannen is een woning bestemd voor bewoning door één huishouden. Met een ‘huishouden’ bedoelen we één of meer personen (bijvoorbeeld een gezin) die gezamenlijk één huishouden vormen en op die manier ook gebruik maken van de woning. Verhuurt u uw woning aan één huishouden, dan geldt er geen aanvullende vergunningplicht.

Kamerverhuur is verboden

Kamerverhuur is verboden. Alleen voor het huisvesten van arbeidsmigranten met vergunning is het mogelijk een woning kamergewijs te verhuren / meerdere personen te huisvesten die geen gezamenlijk huishouden vormen. Dit is mogelijk gemaakt met de beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2022. U heeft daarvoor altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het omgevingsloket (kies voor ‘Terrein inrichten of veranderen: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’).  U betaalt hiervoor leges. Binnen acht weken krijgt u een reactie op uw aanvraag. 

Behandeling van de aanvraag

Bij de behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente of de woning voldoet aan de eisen die voor het huisvesten van arbeidsmigranten zijn opgenomen in de genoemde beleidsregel. Ook voert de gemeente een ‘leefbaarheidstoets’ uit. Daarbij kijkt de gemeente bijvoorbeeld of er in de buurt al eerder een omgevingsvergunning is afgegeven en hoeveel arbeidsmigranten er in de buurt wonen. Ook beoordeelt de gemeente of er voldoende parkeerplaatsen op eigen grond aanwezig zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt bekeken of de openbare ruimte hiertoe mogelijkheden biedt.

Bouwkundig adviesbureau inschakelen

De gemeente adviseert huiseigenaren om contact op te nemen met een bouwkundig adviesbureau. Zo’n bureau kan helpen met het indienen van de vereiste aanvragen. Een bouwkundig adviesbureau kan tevens ondersteunen bij de aanvullende regels die de gemeente stelt aan het huisvesten van arbeidsmigranten. Ook moeten er bepaalde brandveiligheidsvoorzieningen (branddeken, brandblussers, voldoende rookmelders) in de woning aanwezig zijn. 

Toezicht en handhaving

De gemeente Dongen houdt in de gaten hoe er in de gemeente omgegaan wordt met kamerverhuur: voldoen verhuurders aan alle eisen en blijft het veilig in de gemeente Dongen? 
Of wordt een woning kamergewijs verhuurd, zonder een omgevingsvergunning? Dan kan de gemeente hiertegen handhavend optreden. De eigenaar krijgt altijd eerst de gelegenheid om op korte termijn aan de eisen te voldoen. Is dat niet mogelijk of trekt een verhuurder zich niets van de eisen aan, dan gaat de gemeente over tot handhaving en kan zij een geldboete opleggen.

Melding doen

Bent u van mening dat een woning onterecht voor kamerverhuur wordt gebruikt? Daarvan kan sprake zijn als er 2 of meer mensen wonen die géén huishouden vormen. U kunt dit melden via Fixi

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving over dit onderwerp (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten gemeente Dongen 2019 en het Bouwbesluit 2012)? Kijk dan op www.overheid.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op