Logo van Gemeente Dongen

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. De leerplicht gaat daarna over in de kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 16 jaar en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma voor havo, vwo of mbo op niveau 2 of hoger.

Voortijdig schoolverlaten

Gaat een jongere zonder startkwalificatie van school? Dan noemen we dat voortijdig schoolverlaten. De gemeente moet voortijdig schoolverlaters helpen om toch een diploma te halen. Jongeren zonder diploma die geen daginvulling hebben, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met een leerplichtambtenaar. Samen met de jongere bekijkt de leerplichtambtenaar de mogelijkheden voor een opleiding en/of een (leer)baan. Soms kan de jongere meedoen aan een project of traject ter voorbereiding op een opleiding of werk.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of iedereen naar school gaat. Ze geeft voorlichting en advies. Ook zorgt ze voor begeleiding en bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen tussen leerling, ouders en school. Of bij het plaatsen van kinderen of jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen. Het overtreden van de leerplichtwet kan leiden tot een officiƫle waarschuwing, verwijzing naar bureau HALT, stopzetten van de kinderbijslag en/of het opmaken van proces-verbaal. Wilt u in contact komen met een leerplichtambtenaar? Neem dan contact met ons op.

Schorsing

Wordt een leerling geschorst? Dan mag hij tijdelijk de lessen niet volgen en soms ook niet op school komen. De ouders krijgen een brief van de school. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen tijdens een schorsing.

Verwijdering

Bij verwijdering mag een leerling niet meer op school komen. De school moet samen met de ouders naar een nieuwe school zoeken. De school moet de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar laten weten dat de leerling is verwijderd. De leerplichtambtenaar kan de school, de leerling en de ouders ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

Vrijstelling

In uitzonderlijke situaties kan de leerplichtambtenaar namens burgemeester en wethouders vrijstelling van schoolbezoek geven. Meestal gebeurt dat om lichamelijke of psychische redenen. Vrijstelling vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar. Neem contact op met de gemeente en vraag naar de leerplichtambtenaar. 

Verlof bijzondere omstandigheden

Soms zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof. Bijvoorbeeld een huwelijk van naaste familie, een begrafenis of een jubileum. U vraagt dan verlof aan via de directie van de school.

Vakantieverlof

U mag uw kind niet buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Alleen in bijzondere gevallen geeft de directie van de school soms vakantieverlof. U moet dan 2 zaken aantonen:

  • U kunt in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie.
  • U bent afhankelijk van het inkomen dat u verdient in de schoolvakantieperiode.

Vakantieverlof wordt zelden verleend. De schooldirectie beslist of u toestemming krijgt voor vakantieverlof. Alleen als u toestemming heeft gekregen, mag uw kind met verlof. U kunt vakantieverlof voor maximaal tien schooldagen aanvragen bij de directie van de school.