Logo van Gemeente Dongen

Dongen Werkt!

Zodra u een uitkering heeft aangevraagd wordt u aangemeld bij het traject arbeidsactivering van de gemeente Dongen (Dongen Werkt). Dongen Werkt heeft veel contacten met werkgevers en kan samen met u kijken of er voorzieningen in te zetten zijn die uw kans op een baan vergroten.

Traject arbeidsactivering

Dit traject duurt maximaal 4 weken. U gaat wekelijks naar een bijeenkomst om uw kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Ook heeft u individuele coachingsgesprekken met uw contactpersoon waarin extra aandacht wordt besteed aan uw presentatie en sollicitatievaardigheden. Ook wordt gericht gekeken naar uw arbeidsmogelijkheden en worden de rechten en plichten besproken bij het ontvangen van een uitkering.

Van u wordt verwacht dat u aanwezig bent en een actieve bijdrage levert aan alle bijeenkomsten en individuele coaching gesprekken. Daarnaast verricht u alle benodigde acties voor een succesvolle uitstroom naar werk. 

Mocht het niet lukken om binnen deze periode werk te vinden dan zal het recht op uitkering worden beoordeeld. Dit traject kan overigens ook worden ingezet als u al een uitkering ontvangt. 

Begeleidingstraject

Om uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt vast te stellen maakt de gemeente Dongen onder andere gebruik van een diagnose instrument. Hierin wordt samen met u uw persoonlijke situatie en uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Op grond van deze uitkomst wordt er een trajectplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke stappen er gezet gaan worden om uw participatie op de arbeidsmarkt te verbeteren zodat u werk vindt en geen uitkering meer nodig heeft.

Om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten heeft Dongen Werkt diverse contacten met werkgevers. Dongen Werkt is een initiatief waarin u middels een traject werkervaring en vaardigheden kan opdoen. Al deze trajecten zijn gericht op uitstroom naar werk.

Plan van aanpak

Uw klantmanager maakt samen met u een plan van aanpak dat uiteindelijk zal leiden naar werk of een andere vorm van participatie. Het plan van aanpak wordt door u ondertekend. Daarmee stemt u in met de beschreven afspraken. Op verschillende momenten controleren we of u uw afspraken voldoende nakomt en wat het resultaat is. Eventueel worden nadere afspraken met u gemaakt. Als u ontevreden bent over het traject, maak dit dan bespreekbaar met uw klantmanager of trajectbegeleider. Dan wordt gekeken of er een aanpassing nodig is. 

Scholingsplicht jongeren tot 27 jaar

Ook voor jongeren tot 27 jaar wordt er een plan van aanpak gemaakt. De afspraken die bij het opstellen van een plan van aanpak worden gemaakt, zijn niet vrijblijvend. De belangrijkste verplichting voor een jongere is de scholingsplicht. Dit betekent dat een jongere verplicht is om een studie te gaan volgen, tenzij dit om dringende medische redenen niet kan. Komt een jongere deze verplichting niet na, dan bestaat er geen recht op een uitkering. 

De overheid wil met deze maatregel stimuleren dat jongeren een diploma halen of zich verder kwalificeren om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.  

Alleenstaande ouders en verplichtingen

De plicht om te werken geldt ook voor alleenstaande ouders. Team WIZ houdt er wel rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. De gemeente kan u informeren over hoe u kinderopvang kunt regelen. Alleenstaande ouders die vinden dat er dringende redenen zijn waardoor ze tijdelijk zelf voor hun kinderen moeten zorgen, kunnen dit aangeven bij de klantmanager. Team WIZ moet die wens meenemen als zij beslist of u moet gaan werken of moet meewerken aan een voorziening die werken in de toekomst mogelijk maakt. Dat kan betekenen dat u voorlopig deeltijdwerk mag gaan doen of vrijwilligerswerk mag gaan doen. Het kan ook betekenen dat de redenen zo zwaar wegen, dat u tijdelijk helemaal niet hoeft te werken of dat u op een ander manier gebruik kunt maken van de ondersteuning die team WIZ u aanbiedt.

Contact en digitaal werken

Wilt u meer weten over Dongen Werkt? Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer 14 0162. Heeft u geen uitkering, maar komt u wel voor in het doelgroepregister? Ook dan kan Dongen Werkt! iets voor u betekenen. Neem gerust contact op.

De gemeente Dongen geeft de voorkeur aan digitaal werken. Daar waar mogelijk wordt dan ook digitaal, per e-mail, met u gecommuniceerd.