Logo van Gemeente Dongen

Klachten

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit kunt u doen bij het college van burgemeester en wethouders. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek zodat u de reden van uw klacht kunt uitleggen. Na dit gesprek zal het college u verder informeren over de afhandeling van uw klacht.

Bezwaar

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Voordat u een brief stuurt, raden wij u aan eerst met uw klantmanager te bellen. Want onze medewerkers kunnen verder toelichten om welke redenen de beslissing is genomen. Of misschien kunt u informatie geven waar team WIZ opnieuw naar kijkt en alsnog een nieuwe beslissing neemt. Een telefoongesprek kan heel verhelderend zijn. Misverstanden kunnen zo ook sneller en eenvoudiger worden opgelost dan met een bezwaarprocedure. Blijft u het oneens met het genomen besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen  bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen, postbus 10.153, 5100 GE Dongen. Doe dit schriftelijk en binnen zes weken na datum verzending van het besluit. Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven
  • een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Ontvangstbevestiging en afhandelingstermijn

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging met een uitgebreide informatiebrief. Daarin staat dat wij uw bezwaar binnen 13 weken afhandelen. Als team WIZ extra tijd nodig heeft, ontvangt u hierover een brief. De gemeente mag één keer de termijn met zes weken verlengen.

De gemeente probeert het onderzoek zo snel mogelijk voor u af te ronden. Niet altijd is onderzoek nodig, bijvoorbeeld als het overduidelijk is dat u gelijk heeft. Ook is geen onderzoek nodig in bijvoorbeeld de volgende situaties.

  • U heeft uw brief – zonder goede reden - pas na de termijn van zes weken gestuurd.
  • Het bezwaar dat u heeft, gaat niet over de beslissing van de gemeente.
  • Alles wat in wetten en regels is vastgelegd, daarover valt niet van mening te verschillen.
  • U wilt meer geld, omdat u het bedrag te laag vindt om van te leven. Ook hieraan kan de gemeente niets doen.
  • U maakt bezwaar, terwijl er geen officieel besluit is genomen door de gemeente.

Commissie Bezwaarschriften

Vervolgens wordt het bezwaarschrift behandeld in de vergadering van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie. Tijdens deze zitting wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift toe te lichten. Dat mag, maar hoeft niet. Als u niet zelf het gesprek wilt voeren, mag u iemand anders aanwijzen. Als die persoon een advocaat of rechtshulpverlener is, hoeft u die persoon niet te machtigen. Maar voor iemand anders (bijvoorbeeld uw partner, of een vriend of kennis) is een schriftelijke machtiging wel nodig. Een medewerker van de gemeente komt ook naar deze commissie om toelichting te geven waarom, volgens de gemeente, het genomen besluit juist is.

Nadat de commissie voldoende is geïnformeerd over uw standpunt en dat van de gemeente brengt zij aan het college van Burgemeester en Wethouders een advies uit. Het college besluit uiteindelijk of het bezwaar gegrond of ongegrond zal worden. Dus of u gelijk of ongelijk krijgt. U krijgt hierover een besluit thuis gestuurd.

Beroep en mediation

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kunt u binnen zes weken, vanaf verzending van het besluit, bij de rechtbank in beroep gaan. In het besluit op bezwaar staat precies hoe u dit moet doen. Als de Rechtbank mogelijkheden ziet voor bemiddeling oftewel mediation, dan vraagt de rechter of u samen met de gemeente nog eens om de tafel wilt gaan zitten. Dit kan al tot een oplossing leiden. Zo niet, dan behandelt de rechter uw beroep alsnog.