Logo van Gemeente Dongen

Wat zijn mijn plichten?

Ik heb een uitkering. Wat zijn de arbeidsverplichtingen, de re-integratieverplichtingen en moet ik een tegenprestatie verrichten? U leest het op deze pagina.

Arbeidsverplichtingen

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

 U heeft een bijstandsuitkering. Dan gelden de volgende arbeidsverplichtingen:

 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

 2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan. U aanvaardt en behoudt algemeen geaccepteerde arbeid.

 3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1½ uur heen en 1½ uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden en als het voor u en uw gezin niet onmogelijk is, moet u bereid zijn te verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zoveel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.

 4. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen aan die de gemeente u biedt.

 5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.

 6. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen, aanvaarden en behouden

De uitkering die u krijgt is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk zelf uw inkomen verdient. We verwachten van u dat u er alles aan doet om snel werk te vinden. Wanneer doet u voldoende om arbeid te verkrijgen?

 • Het in voldoende mate raadplegen van media (waaronder internet) en reageren op hierin vermelde vacatures;
 • Het raadplegen van de vacaturedatabanken van het UWV en reageren op hierin vermelde vacatures;
 • Het zich inschrijven bij uitzendbureaus (het verweer dat dit geen vast werk oplevert treft bij de rechter geen doel) en aanvaarden van door een uitzendbureau aangeboden werk;
 • Het zich passend gedragen in sollicitatieprocedures;
 • Het uitbrengen van verslag aan het UWV en het college omtrent de voortgang van het solliciteren (en het voldoen aan een daarmee verband houdende oproep om op een aangegeven plaats en tijd te verschijnen);
 • U mag niets doen wat de inschakeling in de arbeid belemmert (zoals een uitgesproken negatieve opstelling en het niet openstaan voor een proefplaatsing).

Krijgt u werk aangeboden? Dan moet u dat in principe aannemen. Want hoe meer werkervaring u heeft, hoe groter uw kansen op de arbeidsmarkt worden. Het werk hoeft niet passend te zijn. Ook als u een hogere opleiding heeft gevolgd dan voor het werk nodig is. En ook als u net aan een re-integratietraject of een cursus bent begonnen. De wet noemt dit ‘algemeen geaccepteerd werk’, of wel werk dat als normaal wordt gezien. Illegaal werk, prostitutie of werk waarvoor u minder krijgt betaald dan het geldende minimumloon, valt daar bijvoorbeeld niet onder.

Geregistreerd te staan als werkzoekende bij het UWV

Let erop dat u in de tijd dat u een uitkering ontvangt, altijd ingeschreven staat als werkzoekende bij het UWV Werkplein in Tilburg. De gemeente kan dit controleren via inzage in de gegevens van UWV.

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De gemeente zal dit nagaan. In uw plan van aanpak - dat u samen met de gemeente maakt - staat daarom precies wat de gemeente van u verwacht.

Maatregelen en inkeerregeling

Komt u uw arbeids- of re-integratieplicht niet na? Dan kunnen wij uw bijstandsuitkering verlagen of tijdelijk stoppen. Zo’n verlaging noemen we een maatregel. Bij een maatregel houden we rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden. U kunt een verlaging krijgen van 10% tot 100%. Bij een verlaging van 100% krijgt u een maand geen uitkering.

Wij verlagen uw uitkering als u bijvoorbeeld:

 • niet naar een gesprek komt
 • niet solliciteert
 • niet meewerkt aan een onderzoek naar uw kansen op werk

Herhaling

Komt u een tweede keer uw verplichtingen niet na? Dan krijgt u opnieuw een maatregel. In dat geval geldt de maatregel voor een langere periode. Het kan dan zijn dat u 2 maanden geen uitkering krijgt.

Inkeerregeling

Hebt u een maatregel van 100% gekregen? En duurt deze 2 maanden of langer? Dan kunt u met de inkeerregeling vragen of de maatregel stopgezet kan worden.

Re-integratieverplichtingen

Wanneer het voor u (nog) niet mogelijk is om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden, geldt voor u de re-integratieplicht. De re-integratieplicht bestaat uit de volgende verplichtingen:

 1. Gebruik te maken van door het college aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen sociale activering. De gemeente kan u laten deelnemen aan taallessen als onderdeel van een inburgeringstraject. Dit mag u niet weigeren. U moet het trajectplan ondertekenen als daarin een concrete voorziening wordt geboden. U moet zich ziek melden als u deelneemt aan een activiteit. En als u een leerwerktraject is aangeboden dan moet u hier ook aan deelnemen.
 2. Mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Als u aangeeft door ziekte of omstandigheden niet of minder te kunnen werken of mee te kunnen doen aan een traject, dan wordt er een medisch en/of psychologisch onderzoek aangevraagd. Een arts of psycholoog onderzoekt dan wat u nog wel of niet (meer) kunt. Dit kan ook een beroepskeuzetest zijn. Met dat advies wordt er een traject op maat voor u samengesteld. Het is altijd verplicht aan een dergelijk onderzoek mee te werken. U mag dit dus niet weigeren.
 3. Mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak. 

De re-integratieplicht geldt voor iedereen die op grond van de Participatiewet een uitkering voor levensonderhoud ontvangt en die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Tegenprestatie

U ontvangt een uitkering van de gemeente. De gemeente mag u vragen daarvoor een tegenprestatie te verrichten. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in een participatieplaats, of vrijwilligerswerk als onderdeel van uw re-integratietraject.

Kenmerken van een tegenprestatie

 • Het zijn activiteiten voor een paar uur per dag of per week;
 • Het zijn activiteiten voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd;
 • Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn;
 • Het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot;
 • De activiteit mag uw kansen op betaald werk niet in de weg staan.

De gemeente houdt bij een tegenprestatie rekening met:

 • Uw wensen en mogelijkheden;
 • Eventuele lichamelijke of psychische beperkingen;
 • Vrijwilligerswerk dat u uitvoert;
 • De zorg voor (jonge) kinderen;
 • De zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg);
 • Uw beheersing van de Nederlandse taal;
 • De reistijd van uw huis naar de werkzaamheden.

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

Als tegenprestatie voor uw bijstandsuitkering kunt u verschillende dingen doen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • Koffie schenken in een wijkhuis;
 • Leesouder zijn op school;
 • Het opknappen van speelplekken in de wijk;
 • Taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen;
 • Na een storm de takken van wandelpaden in het park verwijderen en ander klein natuuronderhoud.

Misschien bent u al actief als vrijwilliger. Dan kunt de gemeente voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Hoe komt u aan een tegenprestatie?

Er zijn verschillende mogelijkheden: de gemeente heeft een klus voor u of u kunt kiezen uit een aantal activiteiten. U kunt ook zelf een voorstel voor een tegenprestatie doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt. U kunt bellen of langsgaan. Maar vaak is er ook een vrijwilligerscentrale in de buurt waar u terecht kunt voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen voor u?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf! U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen. Bespreek met de klantmanager of werkcoach wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als de gemeente van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de gemeente zelf. De gemeente heeft daarvoor regels vastgelegd in een verordening.