Logo van Gemeente Dongen

Onderscheidingen

Inwoners, verenigingen en stichtingen die zich jarenlang inzetten voor de maatschappij tonen we graag respect en waardering. Zij vormen het cement van de samenleving. De gemeente Dongen kent verschillende onderscheidingen waarmee zij haar blijk van waardering uitdrukt.

Lintje voor inwoner

Inwoners van Dongen, 's Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit heet ook wel een ‘lintje’. U kunt iemand voorstellen.

Lintjesregen

Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie).

Aanvragen

Ook u kunt er voor zorgen dat iemand in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding. Meer informatie hierover vindt u op lintjes.nl. Onder het kopje 'Voordragen' vindt u het voorstelformulier. Dit formulier moet u digitaal invullen. Vraag anderen de aanvraag schriftelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging waar de decorandus of decoranda activiteiten voor verricht(te).

Is uw voorstel compleet? Dan verstuurt u de documenten per post én digitaal:

 • Mail het voorstelformulier en de brieven van ondersteuners naar mevrouw A. Schinkel via kabinetszaken@dongen.nl.
 • Stuur de papieren versies naar:
  Gemeente Dongen
  t.a.v. Kabinetszaken
  Postbus 10153
  5100 GE Dongen

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag wordt uitgereikt? Informeer dan bij de gemeente wanneer het voorstel ingediend moet worden. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking in te dienen.

Gemeentelijke oorkonde

Met de gemeentelijke oorkonde uit de gemeente haar waardering aan mensen die voor instellingen of verenigingen verdiensten hebben gehad, maar waarvan de verdiensten niet zo hoog kunnen worden aangeslagen zodat ze in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding of voor een andere gemeentelijke onderscheiding. 

Criteria

Voor een gemeentelijke oorkonde gelden de volgende criteria:

 • 70- jarig lidmaatschap;
 • 60-jarig lidmaatschap;
 • 50-jarig lidmaatschap + bestuursfunctie of daarmee gelijk te stellen functie voor minstens 5 jaar;
 • 40-jarig lidmaatschap of afscheid na meer dan 30 jaar lidmaatschap + bestuursfunctie of daarmee gelijk te stellen functie bij een of twee verenigingen voor minstens 10 jaar in totaal. Het verzoek dient door de tweede vereniging schriftelijk te worden ondersteund;
 • 25-jarig lidmaatschap of afscheid na meer dan 20-jarig lidmaatschap + bestuursfunctie of daarmee gelijk te stellen functie bij een of meer verenigingen voor minstens 15 jaar in totaal. Het verzoek dient door de andere verenigingen schriftelijk te worden ondersteund.

Wanneer het gaat om andere verdiensten op sociaal-cultureel-, maatschappelijk- of sportgebied van groot belang voor kortere of langere duur, beoordeelt het college per individueel geval of tot toekenning kan worden overgegaan, waarbij uiteraard ook sprake moet zijn van een afscheid of een jubileum, zoals in 1 t/m 5 staat vermeld.

Aanleiding

De aanleiding voor verlening van een gemeentelijke oorkonde dient in de regel te zijn:

 • jubileum als lid;
 • afscheid als lid of bestuurslid;
 • andere zeer bijzondere omstandigheden (bijv. gezondheidstoestand), een en ander in overleg met de vereniging te beoordelen door het college.

De Knoop

De knoop wordt door het gemeentebestuur van Dongen toegekend aan personen die zich in het bijzonder hebben ingezet voor de gemeenschap.

Naamgeving

De 's Gravenmoerse knoop is de naam van een soort kantklosslag, die wordt gebruikt bij het maken van kant. 's Gravenmoer heeft haar naam verbonden aan een knoop wegens haar toonaangevendheid op kantklosgebied rond 1900. In het kader van Dongen Uit de Kunst is van deze kantklosknoop in 2007 een moderne versie voor de gemeente Dongen ontwikkeld. In het juweel worden alle zeven toegangswegen van de gemeente gebundeld tot het thema verbondenheid waarin iedere inwoner zich thuis kan voelen. Goudsmidkunstenares Vera Merkx ontwikkelde deze moderne knoop.

Ereburger

Op voorstel van het college van B&W besluit de gemeenteraad over de toekenning van het ereburgerschap. Verlening van het ereburgerschap gebeurt bij een bijzondere gelegenheid als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid voor een persoon die zich ten opzichte van de gemeente of de Dongense gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

Bij de uitreiking ontvangt de betrokken persoon een oorkonde en een draagmedaille in goud. Dit gebeurt in een bijzondere raadsvergadering. De oorkonde, puur handwerk, wordt gemaakt door de Zusters Norbertinessen van het Catharinadal in Oosterhout.

Criteria 

Criteria geeft de verordening niet. Burgemeester en wethouders bepalen of de waardering, genegenheid en dankbaarheid voor de betrokkene groot genoeg is om de raad voor te stellen de betrokkene het ereburgerschap toe te kennen. De raad besluit uiteindelijk dit al of niet te doen. Wel moet er sprake zijn van een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld afscheid van een burgemeester of bestuurder. In Dongen wordt slechts bij zeer hoge uitzondering het ereburgerschap verleend.

Meer informatie

Wilt u iemand voordragen voor een lintje of een andere onderscheiding en twijfelt u of die persoon in aanmerking komt? Neem dan contact op met mevrouw A. Schinkel via het algemene telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: kabinetszaken@dongen.nl.