Logo van Gemeente Dongen

(Tijdelijk) Omgevingsplan

Het omgevingsplan uit de Omgevingswet is de vervanger van het bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan en de beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op dit moment hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. Gemeenten krijgen daarbij ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen. Die flexibiliteit is een van de doelen van de Omgevingswet.

Als een bouwplan niet past binnen het (tijdelijk) omgevingsplan, kan de gemeente de vergunning weigeren of medewerking verlenen door het doorlopen van een planologische procedure. Het doorlopen van een planologische procedure kan bestaan uit het aanpassen van het omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan middels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 
 

Bestemmingsplannen in voorbereiding / ontwikkeling voor 1 januari 2024

Hieronder vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen die momenteel bij de gemeente Dongen in voorbereiding / ontwikkeling zijn. Plannen die voor 1 januari 2024 als ontwerpplan ter inzage zijn gelegd mogen onder de Wet ruimtelijke ordening worden afgehandeld. Deze plannen zullen na vaststelling automatisch deel gaan uitmaken van het tijdelijke omgevingsplan. Klik op het bestemmingsplan voor meer informatie en de stukken.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is vastgesteld wanneer de gemeenteraad ermee heeft ingestemd. Hieronder vindt u een overzicht van door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen.

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Een plan is onherroepelijk wanneer de beroepstermijn is afgelopen en de Raad van State een uitspraak heeft gedaan (indien er een beroep is ingesteld). Op de pagina Onherroepelijke bestemmingsplannen vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen die onherroepelijk zijn.