Logo van Gemeente Dongen

Bestemmingsplan Hoge Ham 49-53

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 oktober 2023 besloten om het bestemmingsplan 'Hoge Ham 49-53' vast te stellen. Daarbij werd tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan Hoge Ham 49 - 53

Hilva Vastgoed B.V. is voornemens het plangebied aan de Hoge Ham 49-53 te herontwikkelen en op de locatie 10 woningen te realiseren. Het betreft het achterterrein van Hubo Aarts, dat na ontwikkeling zal worden ontsloten via de Jan Willemenstraat in plan De Hoogt. Gelet op wens om woningen toe te voegen in het centrum, de beoogde woningtypologie en de doelgroep, de voorgestane stedenbouwkundige inpassing van het plan en de logische aansluiting op plan De Hoogt, is de ontwikkeling ruimtelijk voorstelbaar en geeft deze tevens een meerwaarde ten behoeve van de ontsluiting en aansluiting van het (achterliggende) gebied op de bestaande woonomgeving.

Om het plan te kunnen realiseren, is een herziening van het bestemmingsplan Centrum nodig. Het bestemmingsplan 'Hoge Ham 49-53' voorziet erin om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 3 november 2023 tot en met 15 december 2023 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Tegen het raadsbesluit kan, met ingang van 4 november 2023 tot en met 15 december 2023, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening tot de gemeenteraad te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.