Logo van Gemeente Dongen

Omgevingsvergunning Torenstraat 8

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo)

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan en hebben voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend. De aanvraag betreft het perceel Torenstraat 8 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:

  • het (ver)bouwen van een bouwwerk;
  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 17 mei tot en met vrijdag 28 juni 2024 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.OABP20230023-VG01).

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit, met ingang van zaterdag 18 mei 2024 tot en met vrijdag 28 juni 2024, beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Informatie

Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer: 14 0162.