Logo van Gemeente Dongen

Klimaat energie en duurzaamheid

In de gemeente Dongen werken we samen aan een duurzame en klimaatbestendige woon- en leefomgeving. Op deze pagina leest u onder andere meer over energietransitie en klimaatbestendig wonen binnen de gemeente.

Bijeenkomst Samen naar een duurzaam ’s Gravenmoer

Op maandagavond 31 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur, organiseert de gemeente Dongen een interactieve bijeenkomst in De Geubel. Tijdens de avond gaan we met elkaar in gesprek over hoe we samen kunnen werken aan een duurzaam ’s Gravenmoer. 

Interactief

Dit doen we door middel van tafelgesprekken waar verschillende thema’s aan bod komen. Daarbij komen inspirerende verhalen van mensen uit ’s Gravenmoer en omstreken aan bod en staan we stil wat u zelf kunt doen om te verduurzamen. 

Uitnodiging en aanmelden

Alle inwoners van ’s Gravenmoer ontvangen binnenkort een uitnodiging. Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. 

Lokale energiecoörperatie

De Dongense energiecoöperatie Energie Dongen Samen Duurzaam is opgericht om samen te werken aan betaalbare duurzame energie. De energie wordt betrokken bij om |nieuwe energie.. Hiermee maakt zij het haar leden mogelijk 100% groene energie uit Nederland en 100% CO2 gecompenseerd gas te ontvangen De opbrengst van Energie Dongen wordt weer gebruikt om in zonne- en windenergieprojecten te investeren.

Energieloket

Het energieloket Hart van Brabant is gezamenlijk ontwikkeld door gemeenten in de regio Hart van Brabant, energiecoöperaties en HOOM. Al deze partijen hebben een gezamenlijk doel: helpen met het verduurzamen van uw woning. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en de opwarming van de aarde te verminderen. Het energieloket geeft informatie over energie besparen, biedt hulp via lokale energiecoaches van de energiecoöperaties en brengt lokale en regionale bedrijven in beeld die de energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren. Het energieloket heeft ook een fysieke locatie. U kunt het energieloket bezoeken in De Cammeleur in Dongen.

Isoleren woning

In 2050 willen we onze woningen niet meer verwarmen met aardgas. De Rijksoverheid helpt woningeigenaren om de komende jaren minder energie te verbruiken en woningen zo te verduurzamen dat ze straks zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Als particulier kunt u een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals . vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas. 
Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over isolatie en de subsidie voor het isoleren van uw woning. 

Als huurder bent u niet verantwoordelijk voor grote energiebesparende aanpassingen aan uw woning. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om ook als huurder energie te besparen

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)

Alle regio’s in Nederland maken samen plannen over hoe en waar energie bespaart kan worden. Er wordt gekeken waar binnen de regio duurzame energie met zon en wind opgewekt kan worden. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor het verwarmen van onze huizen zonder aardgas. Deze plannen komen allemaal terug in de RES, de regionale energie strategie. In de regio Hart van Brabant is gekozen om ook klimaat te betrekken in de strategie. Hierdoor heet de samenwerking in deze regio de REKS, de Regionale Energie en Klimaat Strategie. Op de website van de REKS in de Regio Hart van Brabant vindt u meer informatie. 

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) voor een aardgasvrij Dongen in 2050 vastgesteld door de gemeenteraad. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de gemeente de komende 30 jaar stap voor stap van het aardgas af gaat. De meest kansrijke buurten of locaties voor de energietransitie worden benoemd, net als de alternatieve warmtebronnen waarmee Dongen in de toekomst van warmte kan worden voorzien. Dit geeft alle partijen houvast voor wat er de komende jaren gaat gebeuren. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen is invulling gegeven aan deze visie.

Klimaatbestendige omgeving

Hevige regenbuien of langdurige droogte vragen om een aanpassing van de omgeving. Het aanleggen van meer groen zorgt al voor verkoeling en betere afvoer van water. De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat er bij nieuwbouw of renovatie projecten op een klimaatbestendige en duurzame manier wordt gebouwd. In de flyer Klimaatbestendig en duurzaam bouwen benoemen we een aantal onderwerpen en daarbij passende maatregelen die meegenomen kunnen worden.

Van Afval naar Grondstof

Alle Nederlandse gemeenten zijn door het Rijk uitgedaagd om zich de komende vijf jaar in te zetten voor minder restafval. Het doel is grondstoffen beter scheiden en  de hoeveelheid restafval terugdringen naar 100 kilo per persoon per jaar in 2021 en naar 30 kilo per persoon in 2025. Restafval kan niet worden hergebruikt. Het moet worden verbrand en dat kost veel geld. Door afval goed te scheiden kunnen hier nieuwe grondstoffen van worden gemaakt wat bijdraagt aan een schoner milieu. Op de pagina Afvalinzameling vindt u meer informatie over de manier van afvalinzameling en afvalscheiding in de gemeente Dongen.