Logo van Gemeente Dongen

Klimaat energie en duurzaamheid

In de gemeente Dongen werken we samen aan een duurzame en klimaatbestendige woon- en leefomgeving. Op deze pagina leest u onder andere meer over energietransitie en klimaatbestendig wonen binnen de gemeente.

Lokale energiecoörperatie

De Dongense energiecoöperatie Energie Dongen Samen Duurzaam is opgericht om samen te werken aan betaalbare duurzame energie voor Dongenaren. Je kunt lid worden en draagt op die manier bij aan een duurzaam Dongen. De opbrengst van Energie Dongen wordt weer gebruikt om in zonne- en windenergieprojecten te investeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zonnepark Tichelrijt. 

Energieloket

Het energieloket Hart van Brabant is gezamenlijk ontwikkeld door gemeenten in de regio Hart van Brabant, energiecoöperaties en HOOM. Het energieloket geeft informatie over energie besparen, biedt hulp via lokale energiecoaches van de energiecoöperaties en brengt lokale en regionale bedrijven in beeld die de energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren. Het energieloket heeft ook een fysieke locatie. U kunt het energieloket bezoeken in De Cammeleur in Dongen.

Subsidies verduurzaming

De gemeente Dongen heeft geen subsidies beschikbaar voor verduurzaming. Wel is er een aantal landelijke regelingen en subsidies. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u meer informatie voor bedrijven, particulieren, overheden en onderwijs. 

Regelingen aanschaf zonnepanelen

Er zijn verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken. 

Subsidie duurzame energie en energiebesparing

De Rijksoverheid helpt woningeigenaren om de komende jaren minder energie te verbruiken en woningen zo te verduurzamen dat ze straks zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Als particulier kunt u een subsidie aanvragen voor de isolatie van uw koopwoning. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas.

Subsidies verduurzamen monument

Voor de verduurzaming van uw monument zijn verschillende financieringsmogelijkheden.

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) voor een aardgasvrij Dongen in 2050 vastgesteld door de gemeenteraad. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de gemeente de komende 30 jaar stap voor stap van het aardgas af gaat. De meest kansrijke buurten of locaties voor de energietransitie worden benoemd, net als de alternatieve warmtebronnen waarmee Dongen in de toekomst van warmte kan worden voorzien. Dit geeft alle partijen houvast voor wat er de komende jaren gaat gebeuren. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen is invulling gegeven aan deze visie.

Samen naar een Duurzaam 's Gravenmoer

In 's Gravenmoer is gestart met de uitvoering van de Transitievisie Warmte. Wat kan je morgen al doen om te verduurzamen en wat is de ervaring van inwoners bij het verduurzamen van je huis? Wil je graag meedoen en meedenken over een duurzaam ’s Gravenmoer, of heb je hier vragen over? Mail dan naar duurzaam@dongen.nl

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)

Alle regio’s in Nederland maken samen plannen over hoe en waar energie bespaart kan worden. Er wordt gekeken waar binnen de regio duurzame energie met zon en wind opgewekt kan worden. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor het verwarmen van onze huizen zonder aardgas. Deze plannen komen allemaal terug in de RES, de regionale energie strategie. In de regio Hart van Brabant is gekozen om ook klimaat te betrekken in de strategie. Hierdoor heet de samenwerking in deze regio de REKS, de Regionale Energie en Klimaat Strategie. Op de website van de REKS in de Regio Hart van Brabant vindt u meer informatie. 

Klimaatbestendige omgeving

Hevige regenbuien of langdurige droogte vragen om een aanpassing van de omgeving. Het aanleggen van meer groen zorgt al voor verkoeling en betere afvoer van water. De gemeente Dongen vindt het belangrijk dat er bij nieuwbouw of renovatie projecten op een klimaatbestendige en duurzame manier wordt gebouwd. In de flyer Klimaatbestendig en duurzaam bouwen benoemen we een aantal onderwerpen en daarbij passende maatregelen die meegenomen kunnen worden.

Van Afval naar Grondstof

Alle Nederlandse gemeenten zijn door het Rijk uitgedaagd om zich de komende vijf jaar in te zetten voor minder restafval. Het doel is grondstoffen beter scheiden en  de hoeveelheid restafval terugdringen naar 100 kilo per persoon per jaar in 2021 en naar 30 kilo per persoon in 2025. Restafval kan niet worden hergebruikt. Het moet worden verbrand en dat kost veel geld. Door afval goed te scheiden kunnen hier nieuwe grondstoffen van worden gemaakt wat bijdraagt aan een schoner milieu. Op de pagina Afvalinzameling vindt u meer informatie over de manier van afvalinzameling en afvalscheiding in de gemeente Dongen.