Logo van Gemeente Dongen

Vastgesteld wijzigingsplan achter Klein Dongenseweg 40

Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat het wijzigingsplan voor een aantal agrarische percelen gelegen achter Klein Dongenseweg 40 te Dongen is vastgesteld. De wijziging voorziet erin dat het bestaande agrarische bouwvlak wordt vergroot voor een containerveld, een tunnelkas en een waterbassin ten behoeve van een plantenkwekerij. Deze kwekerij maakt deel uit van het bestaande agrarische bedrijf aan de Klein Dongenseweg 50.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 18 december 2020 tot en met 28 januari 2021 (zes weken) voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen gedurende openingstijden. Ook is het ontwerp wijzigingsplan elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende deze termijn kan eenieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan beroep instellen. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 januari 2021, tenzij een voorlopige voorziening is ingediend en op dat verzoek nog niet of positief is beslist.

Informatie

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de heer M.G. Boonekamp bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail maas.boonekamp@dongen.nl