Logo van Gemeente Dongen

Vastgesteld bestemmingsplan Noorderbunder

In de gemeenteraadsvergadering van 13 april 2023 is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De raad heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. Het vastgestelde bestemmingsplan Noorderbunder wordt ter inzage gelegd overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan Noorderbunder gaat over de locatie grenzend aan de Noorderlaan. Het gebied is circa 9,5 hectare groot en maakt het mogelijk om ruimte te bieden voor wonen in een landschappelijke context en woningen voor specifieke doelgroepen. Binnen het voorliggende bestemmingsplan worden maximaal 300 wooneenheden mogelijk gemaakt. 

Hoe kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bekijken?

U kunt van vrijdag 5 mei 2023 tot en met vrijdag 16 juni 2023 de volgende stukken bekijken:

  • het vastgestelde bestemmingsplan (regels, verbeelding, toelichting)
  • andere stukken horende bij het vastgestelde bestemmingsplan, zoals diverse onderzoeken.

U kunt deze stukken bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  • bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 in Dongen. U kunt een afspraak maken via www.dongen.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0162. Tijdens de afspraak leggen we het plan aan u uit. 

Hoe kunt u reageren op het vastgestelde bestemmingsplan?

Van zaterdag 6 mei 2023 tot en met vrijdag 16 juni 2023 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw Connie Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.