Logo van Gemeente Dongen

Voorontwerpbestemmingsplan Noorderlaan, gemeente Dongen 

De gemeente Dongen is groeiende. Binnen het bestaande bebouwde gebied kan in een deel van de woningbehoefte worden voorzien. Maar de woningaantallen op deze inbreidingslocaties zijn vaak beperkt. De locatie aan de Noorderlaan is circa 9,5 hectare groot en maakt het mogelijk om ruimte te bieden voor wonen in een landschappelijke context en woningen voor specifieke doelgroepen. Binnen het voorliggende bestemmingsplan worden maximaal 300 wooneenheden mogelijk gemaakt. 

Het realiseren van een woonwijk op deze locatie is juridisch planologisch niet mogelijk in de vigerende bestemmingsplannen Zuid en West Dongen en Buitengebied. Het bestemmingsplan Noorderlaan maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk. 

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan Noorderlaan wordt voorbereid. 

Ter inzage 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de website samen.dongen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2022000085-VO01). 

Reageren 

Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie geven op de volgende wijze:

  • mondeling, door het maken van een afspraak met de behandelend ambtenaar.
  • digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Noorderlaan".
  • schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen. 

Vervolgprocedure na inspraak 

De inspraakreacties worden door de gemeente beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig plan en bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt wederom gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Deze mogelijkheid wordt te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website bekendgemaakt en in de Staatscourant gepubliceerd. 

De gemeenteraad beslist naar verwachting in december van dit jaar over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie

Voor verdere informatie over het plan en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.