Logo van Gemeente Dongen

Watertorenstraat 10

Op het adres Watertorenstraat 10 in Dongen staat de Dongense watertoren. Na een ingrijpende renovatie is deze geschikt gemaakt als kantoor met daarbij één woning. Nu wenst de eigenaar van het pand de buitenruimte rondom de watertoren te herbestemmen aan de hand van een drietal ambities, te weten natuurontwikkeling, therapieactiviteiten en behoud van een historische locomotief.
Het bestemmingsplan “Watertorenstraat 10” is opgesteld om dit juridisch-planologisch mogelijk te maken. Dit plan voorziet in de inpassing van het hiervoor genoemde kantoor met woonfunctie en daarnaast in de realisatie van de benodigde parkeerruimte, praktijkruimte voor tekentherapie, natuurlijke buitenruimte met diverse plekken met natuurlijke inrichtingselementen, een loods voor de locomotief, rails en een tuinhuis.

Ter inzage

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 22 april 2022 tot en met donderdag 2 juni 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door een medewerker van het team Omgevingsbeleid. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2022000086-VO01).

Reageren

Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie geven op de volgende wijze:

  1. mondeling, door het maken van een afspraak met een medewerker van het team Omgevingsbeleid.
  2. digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Watertorenstraat 10".
  3. schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen. Vervolgprocedure na inspraak

De inspraakreacties worden door de gemeente beoordeeld en betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt wederom gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Deze mogelijkheid wordt te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website bekendgemaakt en in het Gemeenteblad van Dongen gepubliceerd.

Informatie

Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer 14 0162.