Logo van Gemeente Dongen

Leerlingenvervoer

Het vervoeren van kinderen van en naar school is in eerste instantie een taak van de ouders, verzorgers of iemand uit het netwerk van het gezin. In bepaalde gevallen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening. Bijvoorbeeld wanneer uw kind lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt is en hierdoor niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als de school die bij de levensovertuiging van de ouders past, ver weg is gelegen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente ook naar wat uw kind zelf kan. Waar mogelijk wordt geprobeerd de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

Welke scholen?

Het leerlingenvervoer is er voor kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan. Voor leerlingenvervoer komen de leerlingen in aanmerking die onderwijs volgen bij de volgende instellingen:

  • Scholen voor basisonderwijs: regulier of bijzonder;
  • Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO): voorheen lom-, mlk- en iobk-scholen;
  • Speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO): scholen in het kader van de Wet op de Expertisecentra, zoals ZMLK en VSO-ZMLK, ZMOK en VSO_ZMOK, Mytyl- en Tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten, MG en VSO-MG;
  • Voortgezet onderwijs (VO) alleen wanneer er sprake is van structurele handicap: regulier voortgezet onderwijs, exclusief het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PRO).

Dichtsbijzijnde toegankelijke school

Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen het samenwerkingsverband waartoe de leerling behoort. Dit is de school die het dichtst bij het woonadres ligt en die voldoet aan de volgende eisen:

  • de school biedt de onderwijssoort die de leerling nodig heeft;
  • de school heeft de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die de ouder/verzorger wenst;
  • er is plek voor de leerling op de school.

Er kunnen meerdere geschikte scholen zijn waar een leerling naartoe kan. Voor basisonderwijs is er echter alleen leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen het van toepassing zijnde samenwerkingsverband.

Cluster 3 en 4

Dongen valt voor Passend Onderwijs (cluster 3 en 4) in twee samenwerkingsverbanden:

  • (speciaal) Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband regio Breda;
  • Voortgezet (speciaal) onderwijs valt onder het samenwerkingsverband regio Tilburg.

Cluster 1 en 2

De scholen en de begeleiding voor onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen (cluster 1) en dove en slechthorende kinderen (cluster 2) zijn landelijk georganiseerd. De commissie van onderzoek beoordeelt of een leerling is aangewezen op onderwijs bij een instelling of op een reguliere school (met ondersteuning vanuit de instelling).

Het onderwijs voor deze kinderen kan dan in speciale groepen in reguliere scholen ondergebracht worden. De leerlingen staan dan ingeschreven bij de instelling, die ook verantwoordelijk blijft voor het onderwijs. Bij de uitvoering maakt de instelling zo veel mogelijk gebruik van de voorzieningen die de reguliere school biedt. Zo kunnen leerlingen dichter bij huis onderwijs volgen.

Let op: alleen het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school in het samenwerkingsverband wordt bekostigd.

Vervoersvoorziening

Het uitgangspunt is een vergoeding voor het gebruik van het openbaar vervoer of fiets (al dan niet met begeleiding). De gemeente kan echter ook bepalen dat een vergoeding verleend wordt voor eigen vervoer of aangepast vervoer (taxibusje). U kunt een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school binnen het samenwerkingsverband die het onderwijs geeft dat uw kind nodig heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met uw geloof of uw levensovertuiging.

Er kunnen meerdere geschikte scholen zijn waar een leerling naar toe kan. Er is echter alleen leerlingenvervoer mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Aanvraag leerlingenvervoer

Via het Digitaal Loket Leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. Klik op de button 'Leerlingenvervoer aanvragen'  hieronder. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. In het digitale leerlingenvervoer loket kunt u ook zien of u recht heeft op leerlingenvervoer. U kunt de vergoeding voor leerlingenvervoer het hele jaar door aanvragen. Maar als u zorgt dat de aanvraag met de bijlagen vóór 1 juni bij de gemeente binnen is, dan kan de vergoeding ingaan op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

U moet elk jaar opnieuw uw aanvraag insturen. Dit is ook nodig als uw kind naar een andere school gaat of als u gaat verhuizen. Meer informatie over het aanvragen van leerlingenvervoer leest u in de handleiding leerlingenvervoer. 

Afhandeling

Hebben wij uw aanvraag compleet ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt ons besluit per brief binnen 8 weken. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt. Als u volgens de beschikking recht heeft op vergoeding van openbaar vervoer of fiets (eventueel met begeleiding) zullen wij aangeven hoe u die kosten kunt declareren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Lees dan eens de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met Forseti. Zij staan u graag te woord. U kunt hierover van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 073 - 5231069.