Logo van Gemeente Dongen

Ontrondingsvergunning Beljaart

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het ontgrondingsproject De Beljaart te Dongen, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie B, nummers 4958, 5187 en 5458, sectie N, nummer 1241.

De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen 14 oktober 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen