Logo van Gemeente Dongen

Omgevingswet

De omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 januari 2024. Op deze pagina leest u wat de omgevingswet voor u inhoudt en hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. 

De Omgevingswet

De afgelopen decennia zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving gekomen. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de ingewikkelde maatschappelijke opgaven van nu. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet; één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om alle regels in de fysieke leefomgeving. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. 

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe Digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie Dongen

Waarom een omgevingsvisie?

Naar alle verwachtingen treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten uiterlijk 2024 een omgevingsvisie te hebben vastgesteld. In een omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn vast. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast.

Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente Dongen’?

In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar het jaar 2040. Hoe willen we dat de Dongense leefomgeving er dan uit ziet? Wat is er nodig om dat te bereiken? In deze visie besteden we aandacht aan zowel fysieke, sociale als maatschappelijke belangen. Omdat we weten dat het één niet zonder het ander kan. We bieden ruimte aan wat ons als gemeente anders maakt dan andere gemeenten. Én we houden rekening met het eigen karakter van de verschillende kernen.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie hebben we op verschillende momenten en verschillende manieren naar de mening van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners gevraagd. Bijvoorbeeld via een online enquête eind 2021, maar ook tijdens de verdiepende gesprekken begin dit jaar. In combinatie met een analyse van ons huidige beleid, de bestuurlijke ambities en de trends en ontwikkelingen die we zien vormt de opbrengst van die participatie de basis voor deze ‘ontwerp-omgevingsvisie’. 

Omgevingsvisie Ruimte voor Dongen

Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat de gemeenteraad op 25 mei 2023 de omgevingsvisie Ruimte voor Dongen gewijzigd heeft vastgesteld. Naar alle verwachting treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Met het oog op deze nieuwe wet heeft de gemeenteraad van Dongen een omgevingsvisie vastgesteld. 

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?

U kunt de omgevingsvisie bekijken via: 
•    Op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.OV2023000001-VG01);
•    Bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen Voor het inzien van het digitale plan dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.

Wat is de omgevingsvisie Ruimte voor Dongen?

In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar het jaar 2040. Hoe willen we dat de Dongense leefomgeving er dan uit ziet? Wat is er nodig om dat te bereiken? In deze visie besteden we aandacht aan zowel fysieke, sociale als maatschappelijke belangen. Omdat we weten dat het één niet zonder het ander kan. We bieden ruimte aan wat ons als gemeente anders maakt dan andere gemeenten. En we houden rekening met het eigen karakter van de verschillende kernen.

Intrekken Structuurvisie Dongen 2020

Onderdeel van het besluit tot vaststelling is de intrekking van de “Structuurvisie Dongen 2020’ (vastgesteld op 10 december 2009). 
Totdat de Omgevingswet in werking treedt, geldt de “Omgevingsvisie Ruimte voor Dongen” juridisch gezien als een structuurvisie zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. 

Geen beroep

Tegen een besluit tot vaststelling van een omgevingsvisie en een intrekking van een Structuurvisie kan geen beroep worden aangetekend.

Hebt u nog vragen?

Voor nadere informatie over de omgevingsvisie  kunt u contact opnemen met mevrouw Connie Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.