Logo van Gemeente Dongen

Omgevingswet

De omgevingswet bundelt wetten en regels over de leefomgeving in één nieuwe wet. Deze gaat in op 1 januari 2023. Op deze pagina leest u wat de omgevingswet voor u inhoudt en hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet. 

De Omgevingswet

De afgelopen decennia zijn er veel wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving gekomen. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de ingewikkelde maatschappelijke opgaven van nu. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet; één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om alle regels in de fysieke leefomgeving. 

Wat betekent dit voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. 

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe Digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingswet en participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Als een initiatief past in het Omgevingsplan of wordt toegestaan met een binnenplanse afwijking (dat heet dan een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA), dan is participatie voor de initiatiefnemer zeer aan te bevelen, maar niet verplicht. Op de pagina Omgevingswet en participatie leest u hier meer over. 

Omgevingsvisie Dongen

Waarom een omgevingsvisie?

Naar alle verwachtingen treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten uiterlijk 2024 een omgevingsvisie te hebben vastgesteld. Ineen omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn vast. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast.

Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente Dongen’?

In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar het jaar 2040. Hoe willen we dat de Dongense leefomgeving er dan uit ziet? Wat is er nodig om dat te bereiken? In deze visie besteden we aandacht aan zowel fysieke, sociale als maatschappelijke belangen. Omdat we weten dat het één niet zonder het ander kan. We bieden ruimte aan wat ons als gemeente anders maakt dan andere gemeenten. Én we houden rekening met het eigen karakter van de verschillende kernen.

Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie hebben we op verschillende momenten en verschillende manieren naar de mening van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners gevraagd. Bijvoorbeeld via een online enquête eind 2021, maar ook tijdens de verdiepende gesprekken begin dit jaar. In combinatie met een analyse van ons huidige beleid, de bestuurlijke ambities en de trends en ontwikkelingen die we zien vormt de opbrengst van die participatie de basis voor deze ‘ontwerp-omgevingsvisie’. 

We noemen dit een ‘ontwerp-omgevingsvisie’ omdat we u de gelegenheid willen bieden om te reageren op het eindresultaat voor we de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Zodra de gemeenteraad de omgevingsvisie officieel vaststelt wordt er gewerkt aan de doelen en ambities die er in opgenomen zijn.

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?

U kunt van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 de ontwerp-omgevingsvisie bekijken. Dit kan via: 

  • www.ruimtelijkeplannen.nl
  • Bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Maak een afspraak via 140162.