Logo van Gemeente Dongen

Bestemmingsplannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente 1 of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de vergunning weigeren of medewerking verlenen door het doorlopen van een planologische procedure. Het doorlopen van een planologische procedure kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan (of een uitwerkingsplan /  wijzigingsplan) aan het bouwplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan waarbij gemotiveerd wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan (afwijking van bestemmingsplan).

Bestemmingsplannen in voorbereiding / ontwikkeling

Hieronder vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen die momenteel bij de gemeente Dongen in voorbereiding / ontwikkeling zijn. Klik op het bestemmingsplan voor meer informatie en de stukken.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is vastgesteld wanneer de gemeenteraad ermee heeft ingestemd. Bij een wijzigingsplan is het plan vastgesteld als het college van burgemeester en wethouders akkoord is. Hieronder vindt u een overzicht van door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen.

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Een plan is onherroepelijk wanneer de beroepstermijn is afgelopen en de Raad van State een uitspraak heeft gedaan (indien er een beroep is ingesteld). Op de pagina Onherroepelijke bestemmingsplannen vindt u een overzicht van alle bestemmingsplannen die onherroepelijk zijn.