Logo van Gemeente Dongen

Bodemsanering en onderzoek

Bodemonderzoek is onderzoek naar mogelijke verontreinigende stoffen in de grond en/of het grondwater. Bij verontreinigde grond nemen wij maatregelen om risico’s voor mens en milieu weg te nemen. Dit heet bodemsanering.

Onderzoeken of saneren

Bodemonderzoek wordt volgens vaste richtlijnen uitgevoerd door een gespecialiseerd adviesbureau. Zij nemen grond- en/of grondwatermonsters en laten deze analyseren. Over de resultaten schrijven zij een rapport.

De kosten voor een bodemonderzoek zijn afhankelijk van verschillende factoren (zoals oppervlakte). De gemeente raadt u aan bij meerdere adviesbureaus offertes aan te vragen.

Bodemsanering gebeurt vaak bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en het kopen van bouwgrond (uitgifte van grond). Maar ook als de gemeente – als eigenaar of gebruiker - denkt dat de grond verontreinigd is. Zij beoordeelt dan of u mag bouwen.

Meer informatie over bodemsanering leest u op de website van de Omgevingsdienst

Besluit bodemkwaliteit

De regels waaraan grond moet voldoen staan in het Besluit bodemkwaliteit (voorheen 'Bouwstoffenbesluit').

Het doel van het Besluit is een verantwoorde omgang met de bodem:

  • Het gaat bodem- en grondwatervervuiling tegen.
  • Het bevordert het hergebruik van bouwstoffen zoals asfalt, bakstenen en beton.
  • Het biedt mogelijkheden om licht vervuilde grond en waterbodem (baggerspecie) – maar ook niet vervuilde bouwstoffen - te gebruiken voor woningbouw, de aanleg van wegen of het versterken van dijken.